56

Setembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

La segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya (2011-2012)

Josep Grifoll Saurí i Maria Giné Soca - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat i Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació

Fa tot just cinc anys (2006-2007), AQU Catalunya iniciava la primera avaluació externa internacional, amb l'objectiu d'analitzar el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG).

AQU Catalunya va superar aquesta avaluació i, consegüentment, va mantenir la consideració de membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), de la qual era membre fundador, i va esdevenir una de les tres primeres agències europees inscrita a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).1

Què significa que l'Agència superi una avaluació externa internacional?  

 1. La legitimitat d'AQU Catalunya per fer avaluacions externes referides a la qualitat de l'ensenyament superior. Per tant, que té reconegut un estatus oficial, que té una missió clara que es vincula amb la tasca d'avaluació que duu a terme i, finalment, que actua respectant el principi d'independència que tota avaluació externa requereix.
 2. Les activitats de l'Agència, que es despleguen d'acord amb els criteris d'eficiència i efectivitat que s'han establert a escala europea.
 3. La sostenibilitat de l'Agència per continuar la seva funció, especialment en allò que fa referència als recursos disponibles.

Quines implicacions té per al sistema universitari català?
En primer lloc, ofereix garanties a tota la comunitat universitària sobre el fet que treballa d'acord amb uns estàndards de qualitat acceptats i reconeguts internacionalment. Aquest procés d'avaluació externa de l'Agència ajuda a millorar la seva credibilitat, tant en l'entorn immediat on actua com en l'àmbit internacional.

Superar positivament l'avaluació externa facilita acords de reconeixement mutu de les avaluacions dutes a terme per l'Agència amb altres agències i institucions nacionals i internacionals. El cas més evident és la possibilitat que AQU Catalunya té, d'acord amb la regulació de l'Estat, de desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials. Solament les agències autonòmiques que hagin superat l'avaluació externa internacional, siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites al registre EQAR poden realitzar la funció de verificació. Actualment, a Espanya, de les onze agències que hi operen, cinc poden dur a terme avaluacions per als processos de verificació de titulacions (les agències de Castella i Lleó, de Galícia, d'Andalusia, de Catalunya i l'ANECA).

La segona implicació per al sistema universitari català fa referència al valor afegit que suposa disposar d'un òrgan avaluador propi amb reconeixement internacional. No tan sols per la possibilitat de ser veu activa en la definició i el desenvolupament de sistemes de garantia externa, tot aportant la visió catalana en els fòrums internacionals corresponents, sinó també reforçant la visibilitat del sistema universitari català com a conjunt d'universitats dinàmic i avançat en la implantació de mesures de garantia i millora de la qualitat dels ensenyaments superiors.

L'avaluació externa internacional 2011-2012

Què s'avalua?
Les avaluacions externes internacionals avaluen el compliment dels ESG per part de les agències. Concretament, es valora l'assoliment d'aquests estàndards pel que fa a les activitats d'avaluació dels ensenyaments i de les institucions d'educació superior. Però també ofereixen la possibilitat de sotmetre a avaluació altres activitats específiques de les agències. Fent ús d'aquest dret, AQU Catalunya, en el procés del 2007, va sotmetre també a avaluació externa les activitats d'avaluació del professorat universitari, que és una peculiaritat del sistema universitari espanyol, ja que a la resta d'Europa aquesta atribució l'assumeixen les mateixes universitats.

Els ESG es divideixen en tres apartats:

  I. Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior (els sistemes interns de qualitat de les universitats).
 II. Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament extern de la qualitat en l'educació superior (l'avaluació externa de les universitats i els ensenyaments).
III. Estàndards i directrius europeus per a les agències externes d'assegurament de la qualitat (l'avaluació externa internacional de les agències).

Les universitats han de complir els estàndards de l'apartat I, mentre que les agències de qualitat s'avaluen sobre els apartats II i III.

Què diuen els estàndards?
Apartat II: per a l'avaluació externa de les universitats

 • Estàndard 1. Aprofitament dels procediments d'assegurament intern de la qualitat: Els procediments d'assegurament extern de la qualitat han de tenir en compte l'eficàcia dels processos d'assegurament intern de la qualitat descrits en l'apartat I dels Estàndards i directrius europeus.
 • Estàndard 2. Desenvolupament de processos d'assegurament extern de la qualitat: Tots els estaments responsables (incloent-hi les institucions d'educació superior) han de definir els objectius i les finalitats dels processos d'assegurament de la qualitat abans de desenvolupar-los. Aquests objectius s'han de publicar, juntament amb una descripció dels procediments que s'utilitzaran.
 • Estàndard 3. Criteris per prendre decisions: Qualsevol decisió formal que es prengui com a resultat d'una activitat d'assegurament extern de la qualitat s'haurà de basar en criteris explícits, publicats i aplicats amb coherència.
 • Estàndard 4. Adequació dels processos als objectius: Tots els processos d'assegurament extern de la qualitat s'han de dissenyar específicament per garantir que compleixen les finalitats i els objectius establerts prèviament.
 • Estàndard 5. Elaboració d'informes: Els informes s'han de publicar i redactar en un estil clar i accessible. El lector ha de poder-hi trobar fàcilment qualsevol decisió, suggeriment o recomanació.
 • Estàndard 6. Seguiment: Els processos d'assegurament de la qualitat que continguin recomanacions d'actuació o requereixin la creació d'un pla d'acció han de disposar d'un pla de seguiment preestablert, que serà implementat conseqüentment.
 • Estàndard 7. Avaluacions periòdiques: L'assegurament extern de la qualitat d'institucions i/o programes s'ha de dur a terme cíclicament. La llargada del cicle i els procediments d'avaluació s'han de definir amb claredat i han d'estar publicats prèviament.
 • Estàndard 8. Anàlisi de tot el sistema: Periòdicament, les agències d'assegurament de la qualitat han d'elaborar informes breus en què es descriguin i s'analitzin els resultats de les seves avaluacions, revisions, valoracions, etc.

Apartat III: per a l'avaluació externa internacional de les agències

 • Estàndard 1. Aprofitament dels procediments d'assegurament extern de la qualitat: L'assegurament extern de la qualitat de les agències ha de tenir en compte la presència i l'eficàcia dels processos d'assegurament extern de la qualitat descrits en l'apartat II dels Estàndards i directrius europeus.
 • Estàndard 2. Estatus oficial: Les agències han d'estar formalment reconegudes per les autoritats públiques competents de l'Espai europeu d'educació superior com a organismes amb responsabilitats en l'assegurament extern de la qualitat i han de tenir un estatus jurídic establert. Han de complir tots els requeriments de la jurisdicció en què operen.
 • Estàndard 3. Activitats: Les agències han de dur a terme activitats relacionades amb l'assegurament extern de la qualitat (en l'àmbit institucional o de programes) de manera regular.
 • Estàndard 4. Recursos: Les agències han de disposar de recursos humans i econòmics adequats i proporcionals, per tal de poder organitzar i gestionar les tasques d'assegurament extern de la qualitat d'una manera eficaç i efectiva, amb una dotació adequada al desenvolupament dels seus processos i procediments.
 • Estàndard 5. Declaració de missió: Les agències han de tenir unes finalitats i uns objectius clars i explícits en relació amb la seva tasca, que caldrà incloure en un document disponible públicament.
 • Estàndard 6. Independència: Les agències han de ser independents, en la mesura que són responsables de les seves activitats i que les altres parts implicades, com ara institucions acadèmiques, ministeris o altres, no poden influir en les conclusions i recomanacions dels seus informes.
 • Estàndard 7. Criteris i processos d'assegurament extern de la qualitat utilitzats per les agències: Els processos, criteris i procediments que utilitzin les agències s'han de definir prèviament i han d'estar disponibles públicament.
 • Estàndard 8. Procediments de rendició de comptes: Les agències han de disposar de procediments de rendició de comptes.

Qui avalua?
AQU Catalunya ha sol·licitat a ENQA que coordini l'avaluació de l'Agència. L'associació europea ha acceptat coordinar l'avaluació d'AQU Catalunya, tal com ho va fer el 2007. ENQA s'encarregarà de seleccionar i formar un comitè extern internacional d'avaluació, que sigui independent de l'agència avaluada i que estarà format per cinc membres: un/a expert/a en processos d'assegurament extern de la qualitat (provinent d'una altra agència d'avaluació), un/a representant de les institucions d'ensenyament superior (nomenat/ada per l'EUA), un/a representant dels estudiants europeus (nomenat/ada per l'ESU), un/a representant d'altres grups d'interès (per exemple, de sectors professionals) i un/a secretari/ària expert/a en l'avaluació externa de les agències.

Com s'avalua l'Agència?
L'Agència elaborarà un informe d'autoavaluació en el qual s'explicarà, per mitjà d'evidències, com es compleixen cadascun dels estàndards que conformen els ESG. Aquest informe serà revisat per les persones que treballen o han treballat per a AQU Catalunya, i també pels principals responsables de l'Administració i les universitats catalanes. L'objectiu d'aquesta avaluació és fer un exercici constructiu en què, a banda de justificar el compliment dels estàndards, també s'identifiquin els punts forts i febles respecte dels estàndards i es facin recomanacions per tal de millorar el funcionament d'AQU Catalunya. L'informe d'autoavaluació serà revisat i aprovat pel Consell de Direcció de l'Agència, integrat per tots els rectors i rectores i presidents i presidentes dels consells socials de les universitats públiques catalanes i per la majoria de rectors i rectores de les universitats privades.

El comitè extern d'avaluació revisarà l'autoinforme i posteriorment durà a terme una visita a l'Agència durant dos o tres dies, en què s'entrevistarà amb representants dels diferents col·lectius que integren o han rebut els serveis de l'Agència (membres dels òrgans de govern i d'avaluació, representants de l'Administració i de les universitats, personal d'AQU Catalunya, avaluadors, avaluats, representants de les diferents institucions, etc.), amb qui contrastarà els continguts de l'informe i també les evidències. 

Arran d'aquest procés, el comitè elaborarà un informe d'avaluació externa en què dictaminarà el grau de compliment de cadascun dels estàndards: completament assolit (quan es compleixi l'estàndard de manera efectiva), substancialment assolit (quan es compleixi en gran mesura), parcialment assolit (quan alguns aspectes es compleixin i d'altres no o quan, si bé la interpretació de l'estàndard sigui correcta, no s'estigui implantant de manera efectiva) o no assolit (quan no es compleixi l'estàndard). Així mateix, el comitè elaborarà les recomanacions de millora que consideri oportunes, amb l'objectiu que siguin introduïdes amb vista a l'avaluació següent d'AQU Catalunya, al cap de cinc anys.

Tota agència sotmesa a avaluació té un temps per recórrer o aclarir els aspectes de l'informe extern que consideri oportuns. Un cop recorregut, el comitè emet un informe final que es trasllada al Consell de Direcció d'ENQA i a l'EQAR, perquè dictaminin si aquella agència pot continuar esdevenint membre de ple dret d'ENQA i mantenir la seva inscripció a l'EQAR.

En quina fase d'avaluació es troba AQU Catalunya?
AQU Catalunya ha comunicat a ENQA que inicia el procés d'autoavaluació de l'Agència prenent com a referents els ESG, i també les recomanacions de millora realitzades pel comitè d'avaluació externa el 2007. 

AQU Catalunya confeccionarà l'informe d'autoavaluació durant el darrer trimestre de l'any, el qual, un cop elaborat, es trametrà al Consell de Direcció de l'Agència perquè hi doni el vistiplau, per tal d'obrir-lo a un procés de consulta pública.

Es preveu que l'aprovació de l'informe definitiu es faci durant el mes de març del 2012. Un cop aprovat, serà tramès als membres del comitè d'avaluació externa internacional que ENQA designi, per tal d'organitzar durant la primavera del 2012 la visita a AQU Catalunya.

Tota la informació sobre aquest procés s'anirà publicant en un apartat específic del web d'AQU Catalunya.

La voluntat de l'Agència a l'hora de sotmetre's de nou al procés d'avaluació externa internacional de la qualitat és doble. D'una banda, la voluntat de mantenir, i millorar si és possible, la qualificació de la primera avaluació internacional del 2007 i, de l'altra, disposar d'un instrument útil per avançar en la millora contínua de les seves activitats des d'una perspectiva internacional.

1 Articles 24 i 25 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008