56

Setembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Balanç dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, retorna a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) la competència per a la verificació de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes.

Des d'aleshores AQU Catalunya ha treballat per elaborar una guia pròpia per a la verificació de les titulacions. D'una banda, aquesta guia recull els requeriments que fixa la normativa legal i, de l'altra, orienta les universitats a l'hora de dissenyar una titulació i redactar la memòria per a la seva verificació. La Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster va ser consensuada amb les universitats catalanes després d'un procés de consulta i debat, i va ser aprovada per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat el 24 de gener de 2011.

La Guia recull els criteris i les directrius per a l'avaluació de les propostes de verificació i modificació que han estat acordats i aprovats per la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).

El procés d'avaluació pretén donar resposta a quatre qüestions clau abans de la implantació d'una titulació universitària de grau o de màster:

a) Què es pretén amb el títol i per què es proposa?
b) Com s'assolirà el perfil de formació?
c) Quins resultats es preveuen?
d) Com es garantirà la consecució dels resultats?

Per tant, una titulació, abans de poder-se implantar, ha de donar una resposta suficient i adequada a aquestes quatre preguntes en una proposta que s'estructura en deu capítols, que abracen des de la denominació del títol fins al sistema de garantia interna de la qualitat, passant per aspectes tan importants com ara el perfil de formació (competències), l'accés i admissió als estudis, la planificació de l'ensenyament o els recursos humans i materials.

AQU Catalunya duu a terme la verificació per mitjà de cinc comissions específiques d'avaluació (CEA), una per cada branca de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura. Aquestes comissions depenen de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat i es componen d'acadèmics, professionals i estudiants. La secretaria de les CEA és assumida pel personal tècnic d'AQU Catalunya. Formen part de les comissions un total de 78 avaluadors i avaluadores, amb el suport extern de 33 persones més, la majoria de tots ells externs al sistema universitari català.

Verificació

Durant els primers nou mesos del 2011, les universitats catalanes han presentat 71 propostes de noves titulacions universitàries (7 graus i 64 màsters). Tot i que la majoria de propostes han estat valorades favorablement, 3 de cada 10 s'han avaluat desfavorablement. Els motius principals tenen a veure amb la potencialitat de la institució, especialment amb la manca de tradició en els estudis proposats i de línies de recerca i de professorat que hi estiguin relacionades.

Un dels aspectes que cal solucionar en el procés de verificació és el calendari de presentació de les propostes de noves titulacions. El retard en la presentació d'aquestes memòries per part de les universitats ha comportat que cap grau estigués verificat en el moment de la preinscripció universitària. S'ha de tenir present que el 70% de les propostes es van presentar entre els mesos de febrer i març, el 20% entre abril i maig, i el 10% restant es van presentar els mesos de juny i juliol. AQU Catalunya està treballant amb tots els actors involucrats en el procés per optimitzar el calendari de presentació de propostes, de forma que totes puguin estar avaluades entre els mesos de març i abril.

Propostes presentades per universitat

  UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVic UIC UAO Total
Graus 1   2             2   2 7
Màsters 5 10 4 7 2 2 5 3 7 5 6 8 64

Total

6 10 6 7 2 2 5 3 7 7 6 10 71

Resultat de l'avaluació de verificació per branca o comissió

  Favorables Desfavorables En avaluació Desistits Total
Humanitats 3 2 4 1 10
Ciències Socials 13 12 3 5 33
Ciències     3 1 4
Ciències de la Salut 4 1 1   6
Enginyeria i Arquitectura 17   1   18

Total

37 15 12 7 71

Modificació

En total 100 titulacions universitàries han proposat canvis en els seus plans d'estudis. Pràcticament totes les sol·licituds introdueixen canvis de caràcter normatiu per adaptar les titulacions als darrers reials decrets, especialment al 861/2010. El 20% de les propostes de modificació introdueixen un curs d'adaptació per a diplomats universitaris i enginyers tècnics. La resta de modificacions tenen a veure amb canvis temporals en la impartició d'assignatures i la incorporació de mencions i assignatures optatives. Només s'han desestimat el 13% de les modificacions proposades, principalment perquè comportaven canvis que alteraven la naturalesa i els objectius del títol (reducció o ampliació del nombre de crèdits total del títol de fins al 50% o canvis en els continguts de les assignatures obligatòries del pla d'estudis).

Com en el cas anterior, un aspecte que cal optimitzar és el calendari de presentació de les modificacions.

Informes rebuts per universitat

  UB UAB UPC UPF UdG UdL URV UOC URL UVic UIC UAO Total
Graus 1 23 3 17 6   2   69
Màsters 5 8   13 1 3   1         31

Total

6 31 3 30 7 6 2 1 5 2 7   100

Resultat de l'avaluació de modificació per branca o comissió

  Favorables Desfavorables En avaluació Desistits Total
Humanitats 11 6     17
Ciències Socials 40 5 3   48
Ciències 1   1   2
Ciències de la Salut 14   2 1 17
Enginyeria i Arquitectura 15 1     16

Total

81 12 6 1 100

Enllaç extern Informes de verificació i modificació publicats

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008