58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

La publicitat dels informes d'avaluació d'AQU Catalunya

Redacció - AQU Catalunya

L'estàndard 2.5 sobre l'elaboració d'informes d'avaluació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior diu que "els informes s'han de publicar i redactar en un estil clar i accessible. El lector ha de poder-hi trobar fàcilment qualsevol decisió, suggeriment o recomanació". Les directrius d'aquest estàndard són tres:

  • "Per tal de garantir que es treu el màxim profit dels processos d'assegurament extern de la qualitat, és essencial que els informes s'ajustin a les necessitats dels lectors a qui van destinats. Algunes vegades, els informes van adreçats a diferents grups, la qual cosa requereix prestar una atenció acurada a l'estructura, el contingut, l'estil i el to.
  • En general, els informes han d'estructurar-se de manera que hi consti: descripció, anàlisi (incloent-hi proves rellevants), conclusions, suggeriments i recomanacions.
  • Cal incloure-hi una explicació preliminar per tal que el lector profà pugui entendre els objectius de l'avaluació, la seva forma i els criteris utilitzats per prendre decisions. Els resultats, les conclusions i les recomanacions han de ser fàcils de trobar. Els informes s'han de publicar en una forma fàcilment accessible i els lectors i usuaris (tant de dins com de fora de la institució corresponent) han de tenir la possibilitat de fer comentaris sobre la seva utilitat."

Resultats informes d'avaluacióTots els informes d'avaluació externa dels programes de formació i de les institucions que AQU Catalunya duu a terme estan publicats al web de l'Agència; els informes anteriors a l'any 2008 dels programes realitzats abans de l'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) es poden trobar a l'apartat "Universitats / Avaluacions abans de l'EEES". Per a la publicitat dels informes posteriors al 2008, AQU Catalunya ha desenvolupat una aplicació específica. En aquest web es poden trobar els informes d'avaluació dels ensenyaments, d'una banda, i dels centres i les universitats, de l'altra, elaborats per AQU Catalunya. L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o per universitat. Un cop seleccionat un ensenyament, un centre o una universitat, s'accedeix a una fitxa amb la informació bàsica i els informes d'avaluació associats.

Concretament, a la fitxa de titulació hi ha la descripció de l'ensenyament: nom, universitat i centre on s'imparteix, tipus de titulació de què es tracta, branca de coneixement a la qual pertany, si és interuniversitària o no, data de verificació per part del Consejo de Universidades, curs d'autorització per part del departament competent en matèria d'universitats, i estat. Aquesta informació es complementa amb dos enllaços externs:

  • La fitxa corresponent del web Què i per què estudiar a les universitats catalanes? de la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb informació de caràcter acadèmic i professional de la titulació, enllaços d'interès i un glossari específic per conèixer millor l'ensenyament. S'hi accedeix clicant el nom de la titulació.
  • El Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), on hi ha inscrits els nous títols de grau, màster i doctorat oficials. S'hi accedeix clicant el número del codi RUCT.

La informació corresponent a la descripció de les titulacions s'extreu de la Direcció General d'Universitats i s'actualitza periòdicament. Per aquest motiu, es pot donar el cas que durant un període de temps curt, entre actualitzacions de la web d'informes, hi hagi titulacions amb informes d'avaluació associats que encara no estiguin donades d'alta al web Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Els informes que elabora AQU Catalunya són concisos i inclouen referències preliminars sobre el procés, la valoració dels resultats d'acord amb els criteris d'avaluació, i les recomanacions de millora. AQU Catalunya vetlla perquè el llenguatge i l'estil utilitzats siguin propers per als lectors. Són les secretaries de les comissions d'avaluació qui, a través de viquipèdies i reunions específiques, homogeneïtzen el llenguatge i l'estil dels informes d'avaluació de totes les titulacions.

Pel que fa als informes dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions universitàries, la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya ha fixat en un document la visibilitat dels informes emesos. En principi tots són públics, amb l'excepció raonada de dos casos.1 El primer fa referència als informes negatius de verificació, ja que aquests afecten només propostes de programes que no han acabat progressant i que no s'imparteixen. El segon fa referència a les avaluacions dels informes de seguiment que les universitats fan anualment per a cadascuna de les seves titulacions. En aquest cas no es fan públics, en primer lloc, perquè el 2011 ha estat el primer any en què s'ha iniciat aquest procés i s'han elaborat només informes de seguiment per a un nombre reduït d'ensenyaments (300 dels quasi 1.000 d'operatius), utilitzant un conjunt d'indicadors quantitatius limitat i poc homogeni. En segon lloc, perquè en els procediments previstos en el Marc VSMA no es preveu la valoració de tots i cadascun dels informes de seguiment que elaboren les universitats, sinó solament d'una mostra significativa suficient per poder construir una valoració de com cada universitat desenvolupa aquest procés. Els informes per universitat sí que són públics.

1 No són públics tampoc els informes dels processos d’avaluació del professorat universitari, atès que, en tractar-se de persones físiques, l’Agència està obligada a complir el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Malgrat això, AQU Catalunya difon els resultats agregats d’aquests processos per anys i comissions específiques per àmbit de coneixement.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008