58

Gener 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Tres anys d'AUDIT

Redacció - AQU Catalunya

Lliurament certificats AUDITEl passat 15 de desembre, a la Universitat Politècnica de Catalunya, ANECA, ACSUG i AQU Catalunya van lliurar els certificats AUDIT als 109 centres de 24 universitats que han obtingut, en la tercera convocatòria del programa, una avaluació positiva del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels seus programes formatius. Es tracta del tercer acte d'aquestes característiques, després dels organitzats per ANECA a Madrid el 2009 i per ACSUG a Santiago de Compostel·la el 2010.

Amb aquest acte les agències han volgut donar difusió als resultats positius de l'avaluació dels dissenys dels SGIQ de la formació universitària presentats en la convocatòria del 2010 i, alhora, reconèixer el compromís de les universitats i les institucions d'educació superior amb la promoció i l'assegurament de la qualitat dels seus programes formatius.

El programa AUDIT neix el 2007 de la mà d'ANECA, ACSUG i AQU Catalunya. Posteriorment, ANECA i UNIBASQ van signar un conveni de col·laboració pel qual UNIBASQ avalua els dissenys dels SGIQ de les universitats basques a partir de la metodologia establerta per les tres agències impulsores del programa AUDIT. De conformitat amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i d'implementació dels títols universitaris que estableix la normativa vigent, les universitats han de garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius associats als programes que imparteixen. Per a això, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat establerts formalment i disponibles públicament. En aquest context, les agències, de manera conjunta, van iniciar el desplegament del programa AUDIT, amb els objectius següents:

 • Facilitar a centres, universitats i altres institucions d'educació superior el desenvolupament i la implementació dels seus SGIQ (Reial decret 1393/2007).
 • Assegurar que aquests SGIQ són l'instrument utilitzat per al seguiment dels programes formatius.
 • Reconèixer el disseny dels SGIQ per mitjà de l'avaluació de l'adequació dels sistemes dissenyats i la seva certificació una vegada implementats.

Per assolir aquests objectius, el programa AUDIT s'ha estructurat en tres fases. En la primera, gairebé completada, les agències han orientat el disseny dels SGIQ de la formació universitària; en la segona, es durà a terme el seguiment de la implantació d'aquests SGIQ; i, en la tercera, s'iniciarà el procés de certificació dels SGIQ implantats.

El programa AUDIT presenta un conjunt de directrius que responen, principalment, als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat d'ENQA i al Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i està vinculat al programa VERIFICA (punt 9 de l'annex 1). Les directrius d'AUDIT són les següents:

 • Política i objectius de qualitat.
 • Garantia de la qualitat dels programes formatius.
 • Orientació dels ensenyaments als estudiants.
 • Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència.
 • Gestió i millora dels recursos materials i els serveis i de la qualitat del personal d'administració i serveis.
 • Anàlisi i utilització dels resultats.
 • Publicació d'informació sobre les titulacions.

Fruit del procés de metaavaluació fet en finalitzar la primera convocatòria, i a partir d'enquestes de satisfacció i de diàleg actiu amb els actors implicats (universitats, personal avaluador i agències), es van introduir algunes modificacions en la documentació que serveix de suport al procés d'avaluació, en els criteris i en el protocol d'avaluació. Així, AQU Catalunya va incorporar una directriu addicional, "Aspectes generals del SGIQ", en la metodologia d'avaluació des de la convocatòria del 2009. D'altra banda, ANECA i AQU Catalunya ofereixen als participants, des de la segona convocatòria, la possibilitat de presentar models de SGIQ generals d'universitat, aplicables a tots els centres, en comptes de mantenir el criteri inicialment establert d'acceptar únicament models de SGIQ específics de centre.

Després d'haver participat en el programa AUDIT, una gran part de centres de les universitats espanyoles ja disposen d'un disseny de SGIQ definit i preparat per ser implantat. En la primera convocatòria es van avaluar positivament els dissenys de SGIQ de 119 centres de 49 universitats; en la segona, 258 centres de 38 universitats; i, en la tercera, 109 de 24. Actualment s'estan avaluant els dissenys de SGIQ dels programes formatius de la quarta convocatòria. Està previst que UNIBASQ organitzi l'acte de lliurament dels certificats dels dissenys avaluats favorablement corresponents a aquesta última convocatòria.

Després de tres convocatòries, les agències han fet balanç del programa i han detectat fortaleses i oportunitats de millora en els dissenys de SGIQ.

Les principals fortaleses observades són les següents:

 • Existència d'una estructura de suport al SGIQ a escala de tota la universitat.
 • Adaptació dels SGIQ al funcionament del centre o de la universitat.
 • Existència d'una connexió amb la planificació estratègica i la gestió d'activitats per processos del centre o de la universitat.
 • Connexió amb altres programes d'avaluació.
 • Inclusió en els programes formatius de la informació pública als diferents grups d'interès implicats.

Les principals oportunitats de millora detectades són les següents:

 • Absència d'explicació de com es desenvolupen algunes etapes del cicle de millora.
 • En SGIQ basats en models generals, existència d'una especificitat limitada en el desplegament de les directrius a escala de centre.
 • Falta d'especificació de la forma de participació dels grups d'interès en el disseny i el desenvolupament d'algunes accions.
 • Absència de mecanismes per a la implantació de les millores derivades del procés de revisió.
 • SGIQ complexos que poden dificultar-ne la implantació.
 • Descripció limitada de la rendició de comptes.

El programa AUDIT ha demostrat ser una eina útil per ordenar processos que ja s'estaven utilitzant en centres, universitats i institucions d'educació superior, i ha servit per reflexionar i per dissenyar processos nous, en línia amb el marc legal vigent i els estàndards internacionals de qualitat.

El repte actual se situa en la implantació dels SGIQ associats als programes formatius. Per mitjà del seguiment de les titulacions oficials, es presenta la primera evidència de l'estat d'implantació dels SGIQ. D'altra banda, en l'acreditació de les titulacions oficials es posarà de manifest de quina manera els SGIQ han servit per garantir la qualitat dels programes formatius.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008