el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

58

Gener 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Al 2012, més autonomia a les agències per simplificar els processos d'avaluació

Les dificultats de les finances públiques que han generat tants titulars a l'acabament del 2011 també són les dificultats de les universitats i d'AQU Catalunya. No toca a l'editorial del butlletí de l'Agència fer-ne l'anàlisi de les causes, de les possibles solucions a la crisi econòmica o de les conseqüències en la reducció de despesa dels organismes públics. Però, en canvi, sí que m'agradaria apuntar algunes de les reflexions que havien quedat amagades sota la capa del creixement continu del sistema universitari, que el 2011 ha rememorat la creació, ara fa vint anys, de quatre universitats: tres de públiques, la UdG, la UdL i la URV, i una de privada, la URL. Felicitacions a aquestes quatre i reflexions compartides amb totes sobre dos aspectes importants que haurem d'encarar durant el 2012.

La primera, sobre els recursos disponibles per a l'educació superior. Els recursos que dinamitzen el sistema d'educació superior no són només els econòmics, sinó també els legislatius, des dels que afecten la governança de les institucions fins als que regulen moltes de les seves activitats quotidianes. Ara que cal esmerçar esforços per fer més amb menys, s'ha de reconèixer que certes regles del joc, elaborades pels qui reglamenten amb el BOE a la mà però que no financen (universitats és una competència transferida), són l'antítesi de l'eficiència.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La publicitat dels informes d'avaluació d'AQU Catalunya
  L'estàndard 2.5 sobre l'elaboració d'informes d'avaluació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior diu que "els informes s'han de publicar i redactar en un estil clar i accessible. El lector ha de poder-hi trobar fàcilment qualsevol decisió, suggeriment o recomanació".
  Redacció - AQU Catalunya
 • Tres anys d'AUDIT
  El passat 15 de desembre, a la Universitat Politècnica de Catalunya, ANECA, ACSUG i AQU Catalunya van lliurar els certificats AUDIT als 109 centres de 24 universitats que han obtingut, en la tercera convocatòria del programa, una avaluació positiva del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels seus programes formatius.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Importància de la informació pública dels ensenyaments oficials a les universitats catalanes

  Gemma Espigares i Rosa del Hoyo
  Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

  El fet que l'educació secundària obligatòria (ESO) i fins i tot el batxillerat siguin multidisciplinaris i rígids pot provocar indecisió en els estudiants sobre l'àrea de coneixement en què volen especialitzar-se: la presència d'un currículum ampli i poc adaptable en l'educació secundària dóna lloc a futurs universitaris que no coneixen què implica estudiar allò que agrada (o, més aviat, allò que es creu que agrada, ja que el nivell d'estudi d'una branca de coneixement en fa variar molt la percepció i, a més, hi ha disciplines universitàries que no s'estudien en l'educació secundària). Per això és important que les universitats proporcionin informació pública relacionada amb els continguts de les seves titulacions.

  El Reial decret 1393/2007 estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un "seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible". Després de la nostra experiència en el programa de seguiment, considerem que l'anàlisi de les titulacions per mitjà de la guia d'aquest programa és un bon instrument a l'hora de detectar mancances i d'implementar propostes de millora pertinents per contribuir a la qualitat dels ensenyaments universitaris.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008