58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Importància de la informació pública dels ensenyaments oficials a les universitats catalanes
    El fet que l'educació secundària obligatòria (ESO) i fins i tot el batxillerat siguin multidisciplinaris i rígids pot provocar indecisió en els estudiants sobre l'àrea de coneixement en què volen especialitzar-se: la presència d'un currículum ampli i poc adaptable en l'educació secundària dóna lloc a futurs universitaris que no coneixen què implica estudiar allò que agrada (o, més aviat, allò que es creu que agrada, ja que el nivell d'estudi d'una branca de coneixement en fa variar molt la percepció i, a més, hi ha disciplines universitàries que no s'estudien en l'educació secundària). Per això és important que les universitats proporcionin informació pública relacionada amb els continguts de les seves titulacions.

    El Reial decret 1393/2007 estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un "seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible". Després de la nostra experiència en el programa de seguiment, considerem que l'anàlisi de les titulacions per mitjà de la guia d'aquest programa és un bon instrument a l'hora de detectar mancances i d'implementar propostes de millora pertinents per contribuir a la qualitat dels ensenyaments universitaris.
    Gemma Espigares i Rosa del Hoyo - Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008