58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Importància de la informació pública dels ensenyaments oficials a les universitats catalanes

Gemma Espigares i Rosa del Hoyo - Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

El fet que l'educació secundària obligatòria (ESO) i fins i tot el batxillerat siguin multidisciplinaris i rígids pot provocar indecisió en els estudiants sobre l'àrea de coneixement en què volen especialitzar-se: la presència d'un currículum ampli i poc adaptable en l'educació secundària dóna lloc a futurs universitaris que no coneixen què implica estudiar allò que agrada (o, més aviat, allò que es creu que agrada, ja que el nivell d'estudi d'una branca de coneixement en fa variar molt la percepció i, a més, hi ha disciplines universitàries que no s'estudien en l'educació secundària). Per això és important que les universitats proporcionin informació pública relacionada amb els continguts de les seves titulacions.

El Reial decret 1393/2007 estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un "seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible". Després de la nostra experiència en el programa de seguiment, considerem que l'anàlisi de les titulacions per mitjà de la guia d'aquest programa és un bon instrument a l'hora de detectar mancances i d'implementar propostes de millora pertinents per contribuir a la qualitat dels ensenyaments universitaris1.

L'estratègia docent difereix molt entre estudis secundaris i universitaris, fet que pot donar lloc a expectatives errònies per part dels estudiants sobre el que s'espera d'ells a la universitat. Per això és important que les universitats garanteixin l'accés a la informació pública de les seves titulacions a tots els agents d'interès a través de les seves pàgines web. Cal, doncs, articular mecanismes per tal que la informació referent a l'accés, la matrícula, el pla d'estudis, la planificació de la titulació (metodologia, tipus d'avaluació, treball autònom, etc.), el professorat, les pràctiques externes i la mobilitat sigui accessible, atès que aquesta informació pot ajudar el futur estudiant a escollir el seu destí acadèmic i professional.

A tall d'exemple, podem analitzar dues casuístiques diferents: d'una banda, un estudiant interessat en el món de la salut que, si té accés a una informació completa sobre titulacions relacionades amb aquest àmbit (no present en el pla d'estudis de l'ESO ni de batxillerat), podrà decidir el seu futur acadèmic de manera informada i, de l'altra, un estudiant decidit a cursar la titulació de Biotecnologia (alguns aspectes simplificats de la qual ha estudiat durant l'educació secundària) que pot navegar per les pàgines web de les diferents universitats catalanes cercant la universitat que s'adeqüi més a les seves necessitats.

Durant l'avaluació realitzada a la informació pública disponible a les pàgines web, hem pogut constatar que cadascuna de les universitats catalanes té un model propi, però que totes pretenen contribuir a la millora de la qualitat presentant la informació que se'ls demana d'una manera completa, visible, agregada i actualitzada2. Entre els aspectes en què es pot incidir i que cal continuar treballant, hi ha la planificació operativa del curs, sobretot pel que fa a les guies docents.

Però no tan sols cal donar informació relacionada amb la vida universitària, sinó també sobre allò que espera a l'estudiant una vegada acaba el grau o el màster (sortides professionals, pràctiques, beques, doctorats...). La perspectiva de futur d'un estudiant de l'ESO amb intenció de realitzar estudis universitaris sovint es limita a la fi d'aquests estudis (la resta solen ser idealitzacions d'una vida adulta encara massa llunyana perquè el jove comprengui què implica), però qui ja es troba en el món universitari vol saber què hi ha més enllà. Una bona informació sobre sortides professionals pot ajudar el futur estudiant universitari a decidir quin camí ha d'escollir per assolir el seu objectiu professional. No aportar aquesta informació (i, per tant, encara que no de manera intencionada, provocar la consideració que l'educació superior ja és un objectiu en ella mateixa o que porta, de forma automàtica, al futur imaginat) és perjudicial per a l'alumnat: un estudiant no pot organitzar la seva vida acadèmica universitària si no sap per a quina finalitat s'hi troba immers.

Així doncs, creiem que el foment de la creació d'un marc de reflexió que pugui portar les universitats catalanes a continuar treballant per oferir una bona informació pública —a aquest efecte el programa de seguiment és una eina excel·lent— permetrà contribuir de manera significativa a la millora de la qualitat del sistema universitari.

1 AQU Catalunya (2010) Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials.
2 AQU Catalunya (2011) Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008