59

Març 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.01.2012

Nou web d'informes d'avaluació emesos per AQU Catalunya

Resultats informes d'avaluació

AQU Catalunya ha desenvolupat una aplicació específica per a la publicació dels informes d'avaluació externa dels programes de formació i de les institucions. En aquest web es poden trobar els informes d'avaluació dels ensenyaments, d'una banda, i dels centres i les universitats, de l'altra, elaborats per l'Agència posteriors a l'any 2008. L'accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l'accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o per universitat. Un cop seleccionat un ensenyament, un centre o una universitat, s'accedeix a una fitxa amb la informació bàsica i els informes d'avaluació associats.

Concretament, a la fitxa de titulació hi ha la descripció de l'ensenyament: nom, universitat i centre on s'imparteix, tipus de titulació de què es tracta, branca de coneixement a la qual pertany, si és interuniversitària o no, data de verificació per part del Consejo de Universidades, curs d'autorització per part del departament competent en matèria d'universitats, i estat. Aquesta informació es complementa amb dos enllaços externs:

  • La fitxa corresponent del web Què i per què estudiar a les universitats catalanes? de la Secretaria d'Universitats i Recerca, amb informació de caràcter acadèmic i professional de la titulació, enllaços d'interès i un glossari específic per conèixer millor l'ensenyament. S'hi accedeix clicant el nom de la titulació.
  • El Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), on hi ha inscrits els nous títols de grau, màster i doctorat oficials. S'hi accedeix clicant el número del codi RUCT.

La informació corresponent a la descripció de les titulacions s'extreu de la Direcció General d'Universitats i s'actualitza periòdicament. Per aquest motiu, es pot donar el cas que durant un període de temps curt, entre actualitzacions de la web d'informes, hi hagi titulacions amb informes d'avaluació associats que encara no estiguin donades d'alta al web Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Els informes anteriors a l'any 2008 dels programes realitzats abans de l'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) es poden trobar a l'apartat "Universitats / Avaluacions abans de l'EEES".

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008