59

Març 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

L'Espai euromediterrani: lloc de trobada entre agències d'avaluació de la qualitat del sud d'Europa

Rafael Llavori de Micheo - ANECA i membre del Board de l'ENQA

El gener del 2010 es va iniciar el projecte JISER-MED (Joint Innovation & Synergies in Education and Research), coordinat per la Universitat de Barcelona, dins del programa TEMPUS finançat per la Comissió Europea, en què participen institucions d'educació superior i agències de qualitat de les tres regions que comparteixen l'Espai euromediterrani: el Magrib, l'Orient Mitjà i el sud d'Europa.

L'objecte fonamental del projecte és promoure la mobilitat i l'ocupabilitat d'estudiants de doctorat en l'Espai euromediterrani, amb una atenció particular a la dimensió de la garantia de la qualitat de manera transversal a totes tres regions. Però JISER-MED ha servit, a més, com a lloc de trobada preferent de les agències d'avaluació de la qualitat universitària dels sistemes del sud d'Europa, les institucions dels quals formen part de projecte: Espanya, Catalunya i França.

L'objectiu que estableix el projecte per a la dimensió de qualitat és identificar i analitzar els mecanismes de garantia interna de qualitat existents a les universitats participants, sobre els quals establir elements comuns que facilitin els objectius particulars del projecte pel que fa a mobilitat i ocupabilitat, i també el reconeixement dels seus períodes d'estudi.

Les agències parteixen d'una situació molt heterogènia de les institucions de la regió: des de les que disposen de sistemes de garantia de qualitat molt formalitzats en països amb models d'avaluació definits, fins a unes altres amb una absència total de formalització d'aquestes pràctiques tant a l'interior de les institucions com en l'àmbit nacional.

Per això, el mapatge dels mecanismes existents a escala institucional i dels països participants en el projecte ja és, en si mateix, un benefici col·lateral evident del projecte, que es pretén aconseguir sobre la base d'un qüestionari dirigit a una mostra àmplia d'institucions de les tres regions participants.

Les reunions del projecte han facilitat també l'establiment d'un diàleg tècnic entre agències i institucions de països que no disposen d'aquests organismes, cosa que contribueix a aclarir el paper que juguen en els sistemes del sud d'Europa, a vèncer certes resistències davant de l'avaluació externa i a promoure la reflexió sobre aquesta avaluació externa des de les instàncies que cada sistema tingui definides.

Superat ja el mig camí del desenvolupament del projecte, el balanç preliminar que es deriva de JISER-MED és clarament positiu en dos vessants molt diferents:

  • La promoció de la creació de capacitats als països sense sistemes formalitzats de garantia de qualitat tant interns com externs.
  • La possibilitat que tenen les agències del sud d'Europa d'explorar la definició de criteris de garantia externa de qualitat harmonitzats a la regió euromediterrània.

Però el projecte ha afavorit la concurrència d'un tercer benefici col·lateral, no previst en la seva planificació, en facilitar un treball en xarxa més estret entre les agències d'avaluació de la qualitat que hi participen —ANECA, AQU Catalunya, AERES i AQUA Andorra—, cosa que ha obligat a repensar i adaptar les seves pròpies experiències en xarxes europees a un context mediterrani més ampli i divers.

Tres d'aquestes agències poden aportar a més la seva pertinença a ENQA com a membres de ple dret, després d'haver estat avaluades amb èxit externament respecte dels Criteris i directrius per a la garantia de qualitat en l'Espai europeu d'educació superior. Però també comparteixen moltes similituds en les seves tradicions acadèmiques i contextos legals, propis d'una sensibilitat europea meridional, que transcendeixen l'àmbit del projecte concret i de l'espai geogràfic particular euromediterrani.

Aquesta sensibilitat les ha dut a plantejar-se la creació d'una plataforma de trobada d'agències del sud d'Europa, on puguin tractar temes d'interès comú en el context de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) des d'una perspectiva meridional.

No es tracta de crear estructures de qualitat noves per afegir al ja superpoblat mapa d'acrònims a Europa, sinó d'afavorir un fòrum de trobada en què tinguin cabuda les lectures de l'avaluació de la qualitat de l'educació superior des d'una perspectiva meridional, en un àmbit on l'equilibri de les interpretacions s'ha inclinat tradicionalment cap al nord.

Més enllà de l'arquitectura concreta que s'acordi i dels límits geogràfics que s'estableixin per a aquesta iniciativa durant els propers mesos, s'ha de celebrar com una mostra més de la "biodiversitat" de l'EEES també en l'àmbit de l'avaluació de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008