60

Maig 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Estat de l'avaluació externa internacional 2012 d'AQU Catalunya

Redacció - AQU Catalunya

Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys. La regulació de l'Estat espanyol estableix que només les agències que siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites al registre EQAR poden desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials.

AQU Catalunya va superar l'avaluació externa internacional a què es va sotmetre l'any 2007, coordinada per ENQA, i enguany, mitjançant un nou procés d'avaluació externa, ha de renovar la seva pertinença a ENQA i EQAR.

L'avaluació externa internacional identifica i reconeix les agències que operen d'acord amb els estàndards i directrius europeus (ESG), i permet conèixer el grau de compliment dels ESG per part de les agències. Superar una avaluació externa internacional també ajuda les agències a:

 • Implantar un instrument útil de millora contínua.
 • Millorar la seva credibilitat i confiança en l'entorn on actuen.
 • Contribuir al reconeixement mutu.
 • Desenvolupar atribucions que no podrien dur a terme sense superar l'avaluació.

L'avaluació externa a què se sotmet AQU Catalunya, a banda de tenir en compte el compliment dels ESG, inclou l'avaluació del professorat universitari, per tal de disposar d'una opinió externa internacional.

Els estàndards i les directrius

Els ESG s'adrecen a les institucions d'educació superior, principalment les universitats i les agències d'avaluació de la qualitat, i s'estructuren en tres apartats que reflecteixen els àmbits en què les institucions d'educació superior han d'assegurar la qualitat:

I. Assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior.
II. Assegurament extern de la qualitat de l'educació superior.
III. Assegurament de la qualitat de les agències externes d'assegurament de la qualitat.

Per superar l'avaluació cal que els estàndards estiguin completament o substancialment assolits.

Els ESG que s'apliquen a les agències d'avaluació de la qualitat són els següents:

ESG

El procés d'avaluació

Durant l'avaluació interna, l'agència ha de realitzar l'informe d'autoavaluació, document que té per objectiu demostrar que l'agència, en la seva naturalesa com a institució i en el desplegament actual de les seves funcions, s'articula d'acord amb els ESG.

Durant l'avaluació externa, ENQA nomena un comitè d'avaluació, que ha d'estar format per experts independents, sense conflicte d'interessos amb l'agència que han d'avaluar, amb coneixement de les activitats que desenvolupen les agències i amb experiència suficient en avaluacions externes. El comitè revisa l'informe, fa una visita a l'agència que avalua i elabora un informe d'avaluació externa en què dictamina el grau de compliment de cadascun dels estàndards, basat en les evidències obtingudes per mitjà de l'informe d'autoavaluació, la visita i la documentació addicional que pugui consultar.

Durant els cinc anys posteriors a l'avaluació internacional, l'agència avaluada ha d'implantar les recomanacions de millora que apareixen a l'informe final d'avaluació aprovat per ENQA.

Procés de l'avaluació externa internacional

Procés d'avaluació externa internacional


Estat actual del procés d'avaluació

AQU Catalunya ha tramès a ENQA l'Informe d'autoavaluació 2012, resultat de la fase d'autoavaluació. L'informe presenta els continguts següents:

 1. Descripció del sistema universitari català, la seva dimensió i l'estructura dels sistemes de garantia de la qualitat previstos en les legislacions catalana i espanyola.
 2. Descripció d'AQU Catalunya, que inclou objectius, funcions i també estructura i funcionament de l'Agència, les recomanacions de la primera avaluació externa internacional d'ENQA i un resum de les activitats del període 2008-2012.
 3. Descripció del compliment per part d'AQU Catalunya dels ESG que s'apliquen a les agències.

L'informe està disponible en català i anglès.

PDF PDF Informe d'autoavaluació 2012. Avaluació externa per a la confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

PDF PDF Self-Evaluation Report 2012. External review for the reconfirmation of AQU Catalunya as a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

L'elaboració de l'informe ha estat una tasca que ha combinat una perspectiva interna, provinent de la direcció i del personal d'AQU Catalunya, amb una d'externa, que s'ha fet compartint el contingut de l'informe amb autoritats públiques, màxims representants d'universitats i experts externs i estudiants vinculats als processos d'assegurament de la qualitat que duu a terme l'Agència. El Consell de Direcció el va aprovar en la sessió de 28 de març de 2012.

El comitè extern nomenat per ENQA que avaluarà AQU Catalunya està format per les persones següents:

 • David Timms, Higher Education Consultant, Regne Unit – president
 • Agnes Leinweber, German Accreditation Council (GAC), Alemanya – secretària
 • Teresa Sánchez, Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), França
 • Tia Loukkola, European University Association (EUA)
 • Nadja Kiiskinen – European Students' Union

El comitè visitarà l'Agència els dies 29 i 30 de maig de 2012 i s'entrevistarà amb els grups següents:

 • Direcció i caps d'àrea i unitat d'AQU Catalunya
 • Consell de Direcció d'AQU Catalunya
 • Comissió d'Avaluació de la Qualitat
 • Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador i Comissió d'Avaluació de la Recerca
 • Comissió d'Estudiants
 • Experts en avaluacions de programes i institucions
 • Unitats tècniques de qualitat de les universitats
 • Personal d'AQU Catalunya
 • Secretaria d'Universitats i Recerca

AQU Catalunya podrà recórrer o aclarir els aspectes de l'informe d'avaluació externa elaborat pel comitè que consideri oportuns. Posteriorment, el comitè emetrà l'informe final d'avaluació, que traslladarà al Consell de Direcció d'ENQA i a l'EQAR perquè dictaminin si l'Agència continua sent membre de ple dret d'ENQA i si manté la seva inscripció a l'EQAR.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008