61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.05.2012

Metaavaluació dels processos de verificació, modificació i seguiment

Un any després de l'inici de les avaluacions de verificació, modificació i seguiment de les titulacions universitàries oficials, l'Agència ha analitzat el desenvolupament i els resultats d'aquests processos, tenint en compte totes les fases que inclouen, i ha identificat punts forts, punts febles i possibles millores a introduir. Per realitzar la metaavaluació AQU ha recollit l'opinió dels tres agents clau implicats en els processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials: avaluadors, responsables de titulacions i unitats tècniques de qualitat i responsables d'universitat.

Verificació i modificació. La valoració global del procés que fan els avaluadors és molt positiva. Consideren pertinents i adequats els objectius de l'avaluació i també el funcionament general de la verificació i la modificació de títols. De la mateixa opinió són els responsables de les titulacions i, en menor mesura, les unitats tècniques de qualitat.

Avaluadors i responsables de titulacions valoren el rol d'AQU Catalunya i la transparència informativa en el procés com a molt adequats. També ho fan les unitats tècniques de qualitat, tot i que en menor mesura. Els tres agents implicats consideren que el procés és rígid i es podria de simplificar. Responsables d'universitats i unitats tècniques de qualitat creuen que implica una inversió important de temps i recursos que, diuen, podrien dedicar a altres tasques per a la millora de les titulacions.

PDF PDF INFORME DE METAAVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE VERIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DE TITULACIONS OFICIALS 2011

Seguiment. a valoració global del procés ha estat positiva. Els avaluadors consideren pertinents i adequats els objectius del procés de seguiment, i les unitats tècniques de qualitat i els responsables d'universitat consideren adequat el coneixement que tenen del procés les persones que intervenen en l'elaboració dels informes de seguiment.

El rol d'AQU Catalunya i la transparència informativa també han estat ben valorats pels tres agents. Tot i això, avaluadors, responsables de titulacions i unitats tècniques de qualitat consideren que el procés s'ha de simplificar.

PDF PDF INFORME DE METAAVALUACIÓ DEL PROCÉS DE SEGUIMENT DE TITULACIONS OFICIALS 2011

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008