61

Juliol 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

AQU RECOMANA

 • Estratègia Europa 2020
  Aquest pla, adoptat per la Unió Europea (UE) per fer front a l'actual crisis econòmica i financera, busca la transformació del vell continent per aconseguir recuperar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.
 • Internal Quality Assurance Benchmarking, ENQA
  L'informe presenta una visió general del benchmarking i analitza les similituds i les diferències de les activitats de garantia interna de qualitat de les agències en els aspectes seleccionats: indicadors de rendiment, seguiment del feedback i competència i desenvolupament del personal.
 • EUA annual report 2011
  L'EUA (European University Association) publica la seva Memòria anual 2011.
 • Informe d'autoavaluació 2012 d'AQU Catalunya
  Aquest informe és el resultat de la fase d'autoavaluació realitzada per l'Agència en el procés d'avaluació internacional externa per renovar la seva consideració de membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008