62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Desenvolupament de la convocatòria 2011 del programa AUDIT

Esther Adot Giménez - Gestora de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

A la convocatòria 2011 del programa AUDIT, hi han participat tres centres propis: l'Escola d'Enginyeria de Terrassa (UPC), la Facultat d'Òptica i Optometria (UPC) i el centre TSI-Turisme Sant Ignasi (URL).

En el desenvolupament de la convocatòria, s'hi han introduït dos elements nous: d'una banda, el període de presentació de sol·licituds ha estat obert des del maig fins al 31 de desembre de 2011 i, de l'altra, a causa de les restriccions pressupostàries vigents, la convocatòria ha quedat restringida als centres propis.

Per aquesta raó i per l'especial interès mostrat per l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, centre adscrit a la UPC, s'ha dissenyat un model d'avaluació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que s'ha posat en marxa de forma pilot. En aquest model, la mateixa universitat assumeix les despeses del procés i posa a la disposició de la comissió d'avaluació els mitjans necessaris per desenvolupar-lo correctament. Tant el procés com la metodologia d'avaluació han estat els mateixos que els utilitzats en qualsevol altra convocatòria AUDIT. Els membres de la comissió d'avaluació han estat escollits per AQU Catalunya entre els avaluadors que han participat en edicions anteriors del programa.

A causa de l'interès manifestat per diferents centres adscrits d'avaluar el seu SGIQ d'acord amb aquest model pilot, properament es publicaran al web d'AQU Catalunya les condicions i el procés pel qual els centres adscrits que hi estiguin interessats podran sotmetre a avaluació el seu SGIQ en el marc del programa AUDIT.

En aquesta convocatòria, l'experiència i el coneixement per part de les universitats tant del procés com dels criteris d'avaluació del programa AUDIT s'han fet palesos en els SGIQ presentats, cosa que ha facilitat el procés d'avaluació. A més, en la majoria de SGIQ presentats s'han tingut en compte recomanacions d'informes corresponents a SGIQ d'altres centres de la mateixa universitat.

Tots els centres avaluats han obtingut un resultat final positiu. Tot i així, val a dir que la directriu 6 (Recollida i anàlisi dels resultats per a la millora dels programes formatius ) continua sent un dels punts febles dels SGIQ avaluats. Tant la comissió que ha avaluat el SGIQ de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada com la comissió que ha avaluat els SGIQ dels tres centres propis coincideixen en el fet que un dels aspectes febles és la descripció de com es garanteix la fiabilitat i la representativitat de les dades i de quina manera aquestes dades són utilitzades per a la millora tant dels mateixos processos com dels seus resultats. A més, s'ha fet una atenció especial a la recollida de dades referents a la satisfacció dels estudiants.

Els elements d'aquesta directriu, juntament amb els de la directriu 7 (Publicació de la informació i rendició de comptes sobre els programes formatius), són transversals a tot el SGIQ i esdevenen cabdals en el procés anual de seguiment dels programes formatius. Tot i que la informació pública ha estat un aspecte resolt correctament, s'ha de continuar treballant en la rendició de comptes, ja que significa un pas més en la transparència tant dels centres com de les universitats amb els diferents grups d'interès.

En el gràfic següent es pot observar quina ha estat l'evolució dels SGIQ presentats entre l'informe previ i l'informe final. Cada columna representa els resultats obtinguts per cadascuna de les vuit directrius del programa AUDIT. Com es pot observar, en l'avaluació de les directrius a l'informe previ dos dels SGIQ (el 66%) van obtenir una avaluació insuficient de la directriu 6, mentre que en l'avaluació final es fa palesa la feina de millora duta a terme, ja que, a més d'aconseguir el 100% dels centres una valoració suficient de totes les directrius, un dels centres (el 33%) ha aconseguit una avaluació satisfactòria de la directriu 4. Per tant, el procés d'avaluació AUDIT ha estat una oportunitat per a la millora del SGIQ.

Resultats de la convocatòria 2011. Avaluació prèvia versus avaluació final

Audit 2011


 

En finalitzar aquesta darrera convocatòria, totes les universitats catalanes han participat en alguna de les convocatòries del programa AUDIT. Gairebé tots els SGIQ de centres propis han estat avaluats en el marc del programa; per tant, en aquests moments, molts centres i moltes universitats es troben immersos en el procés d'implantació del seu SGIQ.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008