62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

AQU Catalunya compleix satisfactòriament els estàndards europeus

Redacció - AQU Catalunya

Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys, basada en el compliment dels estàndards i directrius d'ENQA. D'acord amb la regulació de l'Estat espanyol, només les agències membres de ple dret d'ENQA i inscrites a l'EQAR poden desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials.

Aquest 2012 AQU Catalunya s'ha sotmès a la segona1 avaluació externa internacional. Després d'analitzar les evidències detallades a l'autoinforme i de contrastar-les amb les entrevistes amb els diferents grups, el comitè d'avaluació extern d'ENQA ha conclòs que AQU Catalunya compleix els estàndards europeus i les disposicions fixats per ENQA per continuar com a membre de ple dret d'aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017. El resultat de l'avaluació, que es recull en el Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), és un reconeixement internacional als treballs en favor de la qualitat que les universitats catalanes i l'Agència estan realitzant.

Per superar l'avaluació internacional, cal que els estàndards que s'analitzen estiguin completament o substancialment assolits. El comitè extern ha estudiat el compliment de setze estàndards, dels quals ha considerat que catorze estaven completament assolits i dos substancialment assolits, que són el 2.1 (Aprofitament dels procediments d'assegurament intern de la qualitat de les universitats a l'hora de plantejar els processos d'avaluació externa) i el 3.6 (Independència). D'aquesta manera, AQU Catalunya ha superat més que satisfactòriament l'avaluació.

Tot seguit es relacionen els estàndards avaluats i el seu grau de compliment:

Standards and Guidelines

 

A banda de l'anàlisi dels estàndards, l'informe d'avaluació externa destaca que l'Agència ha introduït un seguit de millores substancials durant el darrer quinquenni que l'han fet progressar respecte de l'avaluació del 2007. En el procés anterior es va analitzar el compliment de vuit estàndards, dels quals només dos es van considerar completament assolits i sis substancialment assolits.
L'informe considera com a punts forts de l'Agència els següents:

  • És una agència dinàmica, que aprofita les oportunitats per millorar la seva feina i per reforçar la qualitat del sistema universitari català.
  • És una learning organisation, amb capacitat i voluntat d'analitzar les activitats que realitza i millorar-les a partir de l'experiència obtinguda.
  • Destina esforços a construir i mantenir relacions estretes amb els diferents agents (stakeholders), cosa que ha contribuït a l'establiment d'una atmosfera de confiança amb les universitats.
  • Compta amb un personal motivat i amb una actitud constructiva en el context actual de restriccions pressupostàries.
  • Fa un ús excel·lent de les tecnologies de la informació, tant en la comunicació interna com externa.

Pel que fa als dos estàndards que s'han superat substancialment, però no completament, en el cas del 2.1 l'Agència haurà de perfeccionar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials, tot introduint-hi més aspectes dels processos d'assegurament intern de la qualitat de les universitats, i en el cas de l'estàndard 3.6 correspondrà al Govern de Catalunya, per mitjà de la llei que ha de modificar l'Agència, millorar el procés de nomenament dels presidents de les comissions d'avaluació.

A continuació es reprodueixen tres fragments literals del Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) com a resum del resultat de l'avaluació (el resum executiu, la introducció a l'anàlisi sobre el compliment dels estàndards europeus i les conclusions del comitè).

Resum executiu

L'avaluació d'AQU Catalunya ha estat de tipus B i, a més dels criteris habituals d'ENQA, s'ha tingut en compte la responsabilitat de l'Agència pel que fa a l'avaluació del professorat.

A la vista de les evidències documentals i orals, el comitè d'avaluació considera que AQU Catalunya compleix els requisits per ser membre de ple dret d'ENQA. En general, el comitè constata que els estàndards 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 han estat completament assolits, i els estàndards 3.1 i 3.6 substancialment assolits.

AQU Catalunya ha fet grans progressos des de l'avaluació internacional del 2007, quan va ser examinada per darrera vegada per ser membre d'ENQA.

El comitè d'avaluació considera que AQU Catalunya és una agència dinàmica, que aprofita cada oportunitat per millorar la seva feina i reforçar la qualitat de les institucions d'educació superior. En el desenvolupament de les activitats de l'Agència participen representants de les universitats. La metodologia d'AQU Catalunya, els seus procediments i informes de resultats estan disponibles en diversos formats, incloent-hi un web ben estructurat.

En relació amb l'avaluació del professorat, el comitè d'avaluació considera que els procediments són adequats i compleixen els seus objectius. Els procediments i criteris d'avaluació, com també el procés que cal seguir en cas d'interposar apel·lacions, estan publicats a la pàgina web d'AQU Catalunya.

El comitè d'avaluació creu que alguns aspectes de l'avaluació del professorat podrien estar més ben integrats i per això veu amb bons ulls el projecte de llei d'AQU Catalunya, que preveu la fusió de les comissions responsables de l'avaluació del professorat.

Compliment dels estàndards i directrius europeus (ESG)

Les valoracions següents es basen en l'informe d'autoavaluació, l'anàlisi de les evidències aportades per la mateixa agència i les entrevistes que van tenir lloc durant la visita externa (vegeu la llista a l'annex 1). El comitè d'avaluació agraeix a AQU Catalunya la seva actitud oberta, que ha facilitat una comunicació lliure i sincera en totes les entrevistes.

El comitè d'avaluació considera que AQU Catalunya és una agència dinàmica, orientada cap a la millora de la qualitat de les institucions d'educació superior i de la seves pròpies activitats. Els darrers anys, AQU Catalunya ha integrat amb èxit mecanismes de realimentació i revisió en les seves activitats.

En particular, el comitè d'avaluació ha quedat impressionat per l'alt nivell de motivació del personal de l'Agència i l'excel·lent ús de les tecnologies de la informació, tant en la comunicació interna com externa. AQU Catalunya s'esforça a construir relacions sòlides amb els agents implicats (stakeholders) i ha creat un clima de confiança amb les universitats tant públiques com privades.

AQU Catalunya participa regularment en els diferents esdeveniments i iniciatives d'ENQA, sovint liderant-los. L'informe d'autoavaluació està ben redactat i informa adequadament. El comitè d'avaluació ha topat amb algunes dificultats a l'hora d'accedir a evidències traduïdes a l'anglès, que s'han superat gràcies a la presència d'un expert espanyol en el comitè i dos experts més coneixedors de l'idioma. Aquest coneixement de l'espanyol de tres membres del comitè també ha estat útil en les entrevistes.

AQU Catalunya ha fet grans progressos des que va ser avaluada per darrera vegada, el 2007, per ser membre d'ENQA. L'avaluació del 2007 va detectar que l'Agència no havia desenvolupat prou una direcció estratègica, ja que la pressió externa l'obligava a centrar-se en activitats a curt termini poc coordinades. AQU Catalunya només va complir plenament els ESG 3.2 i 3.8. Pel que fa als ESG restants, el comitè d'avaluació va fer un seguit de crítiques, com per exemple la falta de planificació estratègica (ESG 2.2), la no-publicació dels resultats finals de les avaluacions ex ante dels programes de màster (ESG 2.5), el baix nivell de rendició de comptes en els procediments de seguiment (ESG 2.6), la manca d'activitats periòdiques (ESG 3.3) i l'existència d'activitats diverses assignades per la llei sense prioritats clares (ESG 3.5). En l'avaluació del 2012 s'ha detectat que AQU Catalunya ha dut a terme millores significatives en totes aquestes àrees.

Conclusió i desenvolupament

A la vista de les evidències documentals i orals, el comitè d'avaluació considera que AQU Catalunya compleix els requisits per ser membre de ple dret d'ENQA. Per tant, recomana al Consell d'ENQA que l'Agència sigui confirmada com a membre de ple dret de l'associació europea d'agències per a un nou període de cinc anys.

1 La primera la va superar amb èxit l’any 2007.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008