el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

62

Setembre 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya ratifica la seva posició capdavantera a Europa

A mitjan juliol AQU Catalunya va rebre l'informe d'avaluació externa internacional que analitza el compliment dels estàndards i directrius europeus per part de l'Agència.

El comitè extern, després d'analitzar les evidències detallades a l'autoinforme i de contrastar-les amb les entrevistes amb els diferents grups, ha conclòs que AQU Catalunya compleix els estàndards europeus i les disposicions fixats per ENQA per continuar com a membre de ple dret d'aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017.

El grau de compliment dels estàndards avaluats s'estructura en quatre nivells: no assolit, parcialment assolit, substancialment assolit i completament assolit. Dels setze estàndards analitzats, el comitè n'ha considerat catorze de completament assolits i dos de substancialment assolits, que són el 2.1 (Aprofitament dels procediments d'assegurament intern de la qualitat de les universitats a l'hora de plantejar els processos d'avaluació externa) i el 3.6 (Independència).


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Desenvolupament de la convocatòria 2011 del programa AUDIT
  En aquesta convocatòria, l'experiència i el coneixement per part de les universitats tant del procés com dels criteris d'avaluació del programa AUDIT s'han fet palesos en els SGIQ presentats, cosa que ha facilitat el procés d'avaluació. A més, en la majoria de SGIQ presentats s'han tingut en compte recomanacions d'informes corresponents a SGIQ d'altres centres de la mateixa universitat.
  Esther Adot Giménez - Gestora de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • AQU Catalunya compleix satisfactòriament els estàndards europeus
  Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys, basada en el compliment dels estàndards i directrius d'ENQA.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • El programa AUDIT: la responsabilitat d'avançar en el model de qualitat

  Ariadna Barberà Mata
  Tècnica de la Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull

  Per a moltes universitats la posada en marxa del programa AUDIT l'any 2007 per part d'ANECA, ACSUG i AQU Catalunya es va percebre com una oportunitat. Actualment, és del tot inqüestionable la rellevància que ha anat adquirint el fet de disposar de mecanismes interns per a l'assegurament de la qualitat dins del procés d'adaptació de les titulacions a l'EEES.

  A hores d'ara, però, ens trobem davant del repte de passar de la declaració d'intencions a la valoració de la seva utilitat real dins de les institucions. Val a dir que, tot i les dificultats sorgides al llarg d'aquests anys, l'experiència de la Universitat Ramon Llull (URL) ha estat sens dubte positiva en molts aspectes, i no seria agosarat afirmar que ha resultat fonamental en alguns casos per integrar les diferents polítiques i estratègies de garantia de la qualitat dels ensenyaments que s'han anat desenvolupant fins al moment actual.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008