62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.08.2012

AQU Catalunya compleix amb els estŕndards europeus

El comitè d'avaluació externa d'ENQA que va avaluar l'Agència ha presentat el seu Informe final d'avaluació externa, el qual després d'analitzar les evidències detallades en l'autoinforme i de contrastar-les amb les entrevistes amb els diferents grups ha conclòs que AQU Catalunya compleix amb els estàndards europeus i amb les disposicions fixades per l'ENQA per continuar com a membre de ple dret d'aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017.

El grau de compliment dels estàndards avaluats s'estructura en quatre nivells (no assolit, parcialment assolit, substancialment assolit i completament assolit). Dels 16 estàndards analitzats, el comitè n'ha considerat 14 de completament assolits i 2 de substancialment assolits.

Tal com s'indica en l'informe d'avaluació externa, AQU Catalunya ha fet un gran progrés respecte de l'avaluació de 2007. Així, les millores introduïdes en aquest darrer quinquenni han estat substancials i notables i han permès a l'Agència superar l'avaluació amb bona nota. L'informe destaca com a punts forts de l'Agència els següents:

  • És una agència dinàmica que aprofita les oportunitats per millorar el seu treball i per reforçar la qualitat del sistema universitari català.
  • És una learning organisation, amb capacitat i voluntat d'analitzar les activitats que realitza i millorar-les a partir de l'experiència obtinguda.
  • Destina esforços a construir i mantenir relacions estretes amb els diferents agents (stakeholders), cosa que ha contribuït a l'establiment d'una atmosfera de confiança amb les universitats.
  • Compta amb un personal motivat i amb una actitud constructiva en el context de restriccions pressupostàries actuals i fa un ús excel·lent de les tecnologies de la informació, tant per a nivell intern com extern.

L'informe explicita que els processos d'avaluació de la qualitat (Marc VSMA) endegats són útils i vetllen per la millora de la qualitat de les universitats catalanes. Per tant, també valora positivament la feina feta per les universitats —des dels seus rectorats, vicerectorats, facultats, departaments, unitats tècniques de la qualitat, professorat, personal d'administració i serveis, etc.— per a la millora de la qualitat dels ensenyaments universitaris i del seu professorat.

Està previst que a mitjan de setembre el Consell de Direcció d'ENQA, a partir d'aquest informe extern, valori la continuïtat d'AQU Catalunya com a membre de ple dret d'aquesta associació.

PDF PDF Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) (juliol 2012)

PDF PDF INFORME D'AUTOAVALUACIÓ 2012. Avaluació externa per a la confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008