62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
04.07.2012

AQU Catalunya avaluarà els ensenyaments artístics superiors

L'Agència ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors.

Els estudis superiors de Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Arts Plàstiques, que depenen del Departament d'Ensenyament, formen part de l'Espai europeu d'educació superior des del curs acadèmic 2010-2011. Aquest fet ha comportat un canvi en la seva estructura i també en la seva metodologia, que centra el seu objectiu en el procés d'aprenentatge de cada alumne el qual adquireix competències en un context que s'estén al llarg de la vida. Per assolir aquests objectius, s'incorporen nous elements als plans d'estudis com l'autonomia en el disseny dels plans d'estudis combinat amb un sistema de garantia de qualitat.

Per aquest motiu, el Departament d'Ensenyament ha encarregat a AQU Catalunya, com a organisme responsable de l'avaluació dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i propis que imparteixen les universitats i els centres docents d'ensenyament superior, l'avaluació dels ensenyaments artístics superiors.

Per dur a terme l'avaluació d'aquests ensenyaments, l'Agència aplicarà el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols. AQU Catalunya ha rebut, fins al moment, 10 sol·licituds d'avaluació d'ensenyaments artístics superiors.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008