63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.10.2012

AQU Catalunya confirmada com a membre de ple dret d'ENQA

El Consell de Direcció d'ENQA, en la seva reunió de 14 de setembre, ha confirmat a AQU Catalunya com a membre de ple dret d'aquesta associació per als pròxims cinc anys.

Després d'examinar l'Informe final d'avaluació internacional emès pel comitè d'avaluació externa, el Consell de Direcció d'ENQA considera que AQU compleix amb els criteris necessaris per formar part de l'Associació europea d'agències.

El Consell ha demanat a l'Agència que tingui en compte les recomanacions del comitè d'avaluació externa, amb vista a continuar progressant en la millora de les seves activitats.

L'informe final emès pel comitè d'avaluació extern internacional va dictaminar que AQU Catalunya compleix completament 14 dels 16 criteris sotmesos a avaluació, i substancialment els dos restants. Aquests resultats situen l'agència catalana com una de les dues agències europees amb un millor compliment dels estàndards europeus.

PDF PDF Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) (juliol 2012)

PDF PDF INFORME D'AUTOAVALUACIÓ 2012. Avaluació externa per a la confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008