65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'aposta per una administració electrònica

Redacció - AQU Catalunya

Migració sistema onlineAquest mes de febrer passat es va obrir la primera convocatòria del 2013 per a la sol·licitud de l'emissió d'informes de professorat lector, que es gestionarà íntegrament de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta convocatòria, AQU Catalunya tanca el procés de migració del CAT 365 al portal Gencat Serveis i Tràmits (GSIT), al qual s'accedeix a través de l'OVT, i incorpora tots els tràmits d'avaluació de professorat al sistema en línia: les sol·licituds d'acreditació de recerca (agregat) i de recerca avançada (catedràtic); les sol·licituds d'informe previ per a professorat lector i les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora (sexennis).

L'experiència amb les convocatòries que durant el 2012 i de forma gradual s'han anat integrant a l'OVT (acreditació de recerca i de recerca avançada i mèrits de recerca) és positiva. Concretament, a la convocatòria d'octubre d'agregat i de catedràtic es van presentar 265 sol·licituds i només una persona ho van fer presencialment a les oficines d'AQU Catalunya. La resta de persones interessades van fer el tràmit complet a través de l'OVT. Això representa un estalvi important en termes de tasques administratives del personal de l'Agència, però també un estalvi en temps i desplaçaments de l'usuari, al qual se li ha facilitat el procediment: des del seu ordinador es pot descarregar els formularis, emplenar-los i enviar-los a través del mateix portal. Després disposa de fins a deu dies hàbils per adjuntar la resta de documentació. A més, pot consultar en qualsevol moment l'estat de la seva sol·licitud i rebre en el seu telèfon mòbil la notificació de la resolució de la seva sol·licitud.

Tot això sense moure's de casa i sense necessitat de demanar un identificador digital: si l'usuari ho desitja, la plataforma està preparada per utilitzar un certificat digital d'ús comú, com ara el certificat idCAT, DNI electrònic, certificat de Firmaprofesional, Camerfirma, etc., però no és obligatori. En el cas de no tenir cap d'aquests certificats digitals, la persona sol·licitant interessada només haurà de recordar imprimir el justificant de recepció de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya. El procés també simplifica al màxim la documentació que ha d'aportar, ja que aprofita els serveis d'interoperabilitat que ofereix la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), eina de l'Administració Oberta de Catalunya que permet intercanviar documents i dades que es troben en algun òrgan de la Generalitat o en altres administracions i entitats, i així poder-los incorporar al tràmit administratiu propi sense haver-los de demanar als ciutadans. Les dades que AQU Catalunya pot recuperar d'altres administracions públiques a través de la PICA són les titulacions universitàries, els documents d'identitat (NIF i NIE) i els títols de família nombrosa (TFN) i família monoparental (TFM).

Resultats

Des de l'inici de la integració dels tràmits d'avaluació del professorat a l'OVT s'han tancat dues convocatòries:

  • 2a convocatòria del 2012 d'agregat i catedràtic (265 sol·licituds).
  • 1a convocatòria del 2013 d'avaluació de mèrits de recerca del PDI contractat (455 sol·licituds).

Gairebé el 100% de sol·licituds s'han presentat en línia i el 28% de persones sol·licitants han signat la sol·licitud amb certificat digital. En les convocatòries prèvies a l'actualització dels tràmits a l'OVT els resultats eren substancialment diferents: l'any 2010 el 20,48% de sol·licituds es van fer en línia i el 2011, només el 17,77%.

Taula 1. Sol·licituds per via d'entrada en convocatòries OVT
Convocatòries Nombre de sol·licituds Presentació en línia Ús de signatura digital
2012. 2a convocatòria d'agregat i catedràtic 265 264 (99,6%) 63 (23,8%)
2013. 1a convocatòria AAI PDI contractat 455 455 (100%) 140 (30,8%)
Total 720 719 (99,9%) 203 (28,2%)

Actualment s'està duent a terme la primera convocatòria del 2013 de professorat lector, que incorpora el pagament en línia mitjançant targeta de crèdit. Es tracta del primer tràmit del portal GSIT on s'ha implantat aquesta opció de pagament. Així doncs, amb aquesta funcionalitat vinculada als tràmits amb taxes associades, es presenten dues opcions per fer el pagament: amb carta de pagament o bé mitjançant targeta de crèdit.

Amb la integració dels tràmits d'avaluació del professorat a l'OVT, la presentació de la documentació és molt més clara i cada document està tipificat i té el seu termini de lliurament. Els mecanismes d'interoperabilitat simplifiquen el procés en benefici de la persona sol·licitant. Durant les dues primeres convocatòries s'han fet un total de 968 consums dels productes especificats (titulació universitària, NIF i NIE, i TFN i TFM).

Els nous formularis de sol·licitud també han suposat una millora per a la persona sol·licitant: els camps per emplenar han disminuït, s'han utilitzat components amb funcionalitats incorporades i s'han millorat el sistema de visualització, els càlculs automàtics, les validacions i els missatges.

Finalment, a banda de mantenir-se el sistema de notificacions de l'estat de les sol·licituds per correu electrònic o SMS, el ciutadà pot fer-ne el seguiment a través de l'OVT accedint a la informació de forma segura.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008