65

Març 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

OPINIÓ

Reflexions sobre el funcionament del "Manual d'avaluació docent del professorat de la UPC"

Gabriel Bugeda Castelltort - Vicerector de Qualitat i Responsabilitat Social de la UPC

Ja fa cinc anys que a la UPC vam posar en marxa l'avaluació de l'activitat docent del professorat de la nostra universitat seguint el manual corresponent. Aquest manual es va desenvolupar segons les directrius d'AQU Catalunya i va ser aprovat pel Consell de Govern de la UPC, i homologat posteriorment per la mateixa AQU Catalunya. Seguint aquest manual, a hores d'ara ja s'han avaluat un total aproximat de 1.500 sol·licituds. A més, estem acabant la renovació de les cinc comissions avaluadores específiques d'aquest procés i estem entrant en la seva reacreditació. Alhora, també estem actualitzant aquest manual d'avaluació docent, per tal de recollir la solució a diverses situacions que no vam saber anticipar al seu moment i que han anat sorgint durant els darrers cinc anys, com ara la implementació de les noves titulacions de l'EEES amb les noves unitats de mesura de l'activitat docent (crèdits ECTS), les noves figures de contractació de professorat, etc. Tot això fa pensar que ara és un bon moment per reflexionar una mica sobre la seva implementació, el funcionament i els resultats.

En primer lloc, cal dir que la implementació de tot el procediment d'avaluació descrit al manual s'ha basat en el desenvolupament d'una aplicació informàtica que ha tingut com a objectiu principal la minimització de tot el procés burocràtic associat, de manera que l'activitat de tots els agents implicats, sol·licitants i avaluadors, es pugui concentrar en l'avaluació i no en la producció de documents. Aquesta aplicació s'ha desenvolupat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC i fa un ús extensiu de diverses bases de dades on ja es troba la major part de la informació per formalitzar les sol·licituds d'avaluació docent. D'aquesta manera, quan es demana a les persones sol·licitants que proporcionin la informació necessària per ser avaluades, aquestes tan sols han de donar la seva conformitat al contingut de l'aplicació, i només en molt pocs casos han de proporcionar informació addicional. El funcionament d'aquesta aplicació ha rebut comentaris molt positius, tant dins de la UPC com en diferents fòrums on s'ha presentat.

En segon lloc, recordarem els diferents ingredients que formen part del procés d'avaluació del professorat, molt similars als de la resta d'universitats públiques catalanes, amb la inclusió de diferents reflexions:

 1. La valoració personal sobre la pròpia activitat docent (autoinforme). Cada professor o professora ha de fer una valoració personal de la tasca docent realitzada. Es posen a l'abast de la persona avaluada models d'autoinforme per facilitar la tasca i se li ofereixen sessions específiques de formació. Cal dir que, en la immensa majoria de casos, aquesta és la part del procés que comporta més dedicació per part de les persones sol·licitants, ja que requereix la preparació d'un informe complet. Segurament és per això que la necessitat de generar aquest autoinforme ha rebut un cert nombre de crítiques del professorat. Tanmateix, després de la dedicació que això comporta, molts professors han reconegut que donen per molt ben emprat el temps dedicat a reflexionar sobre com s'ha desenvolupat la seva activitat docent i, a partir d'aquí, planificar la dels anys futurs.
 2. La planificació docent. Es valora el volum de docència impartida d'acord amb els barems establerts. En aquest punt és força important el suport de l'aplicació que permet simplement validar la informació ja recollida any rere any a les bases de dades corresponents.
 3. L'opinió dels responsables acadèmics. Es valora el grau de satisfacció de les unitats d'adscripció de les persones interessades (centres docents i departaments). Amb aquesta finalitat, els seus responsables acadèmics emeten un informe relatiu a l'activitat docent de la persona interessada, segons la valoració que efectuïn els òrgans que determini el seu reglament. La recollida dels informes corresponents està força automatitzada i només cal que els seus responsables els carreguin a l'aplicació informàtica que dóna suport a tot el procés d'avaluació.
 4. L'opinió de l'alumnat. El grau de satisfacció de l'alumnat amb la docència impartida es valora d'acord amb la mitjana de la pregunta que reculli la valoració global sobre l'actuació del professor. Aquesta informació també està recollida a la base de dades corresponent i la persona sol·licitant només l'ha de validar. Un punt important de discussió és la representativitat de les enquestes amb una participació molt baixa de l'alumnat, situació que potser es dóna més sovint en el cas de les enquestes electròniques. El professor té la possibilitat de demanar que les enquestes amb un nivell molt baix de participació no es tinguin en compte a l'efecte de la seva avaluació.
 5. El desenvolupament i l'actuació professional. Es valora el grau d'implicació en la renovació, la millora i/o la innovació docent. La diversitat de les possibles activitats docents que es poden comptabilitzar en aquest punt és molt gran i també es recullen de manera periòdica a les bases de dades que gestiona el GPAQ.

Finalment, un dels agents més importants de tot el procediment d'avaluació són les comissions avaluadores, que s'encarreguen de redactar els informes d'avaluació dels professors a partir de tota la informació recollida a l'aplicació. Cada comissió està formada per tres membres nomenats pel Consell de Govern més un de nomenat per l'ICE. Hi ha una comissió per cadascun dels àmbits temàtics de les titulacions de la UPC:

 • Àmbit de les enginyeries de les TIC.
 • Àmbit de l'enginyeria industrial.
 • Àmbit de les ciències i les enginyeries biotecnològiques.
 • Àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme i l'edificació.
 • Àmbit de l'enginyeria civil, geològica i ambiental.

A l'hora de nomenar els membres de les comissions, sempre s'ha buscat la seva màxima representativitat i s'ha maximitzat el nombre de departaments i de figures de professorat presents. A hores d'ara estem finalitzant la renovació d'aquestes comissions, que s'ha fet per meitats, per tal d'assegurar la màxima continuïtat en els criteris i els procediments emprats i d'evitar discontinuïtats manifestes en el temps.

Una particularitat del manual d'avaluació docent de la UPC és que, al professorat que hagi obtingut la màxima qualificació, se li reconeixen mèrits docents d'especial qualitat mitjançant un diploma signat pel rector.

D'altra banda, els resultats de l'avaluació docent del professorat s'utilitzen no tan sols per als complements econòmics autonòmics, sinó també com a mèrit per formar part de diversos tribunals, per a diferents tipus de sol·licituds, per a l'avaluació del règim de dedicació del personal de la UPC, etc.

Per acabar, cal dir que cada any, un cop acabat el procediment d'avaluació docent, tots els agents implicats són consultats sobre la seva opinió del procés, per tal d'incorporar possibles millores i eliminar possibles mals funcionaments. Després de cinc anys, el grau de satisfacció de totes les persones implicades és força elevat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008