66

Maig 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Llançament de l'enquesta de màsters

Anna Prades Nebot (gestora de projectes) - Lorena Bernàldez Arjona (tècnica de gestió)

El primer trimestre de 2014 es durà a terme la cinquena edició dels estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes. Aleshores, per primer cop, s'enquestaran els màsters.

Els estudis d'inserció laboral són fruit de l'interès de les universitats catalanes per conèixer la inserció laboral dels seus graduats i graduades. Les enquestes permeten oferir informació a la societat sobre el grau i la qualitat de la inserció laboral de les persones graduades, però van ser concebudes, fonamentalment, com un instrument que permet recollir informació útil per a l'ajust de l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball.

El seu disseny té per objectiu recollir informació que serveixi per a la presa de decisions sobre els aspectes següents:

 • L'ajust de l'oferta formativa a la demanda laboral, bàsica per valorar la idoneïtat de la continuïtat de l'oferta formativa.
 • L'ajust de la dimensió pràctica del currículum (idoneïtat de la tipologia de pràctiques considerant les funcions que desenvolupen les persones titulades i els sectors en els quals s'insereixen).
 • L'adequació de la formació teòrica i pràctica i de diferents competències transversals (resolució de problemes, treball en equip, idiomes, etc.) per al lloc de treball. Aquesta informació permet calcular el que s'anomena dèficit competencial (skills gape), informació necessària per al disseny del perfil formatiu i de les metodologies docents més adequades per minorar els dèficits detectats.
 • Els processos d'inserció laboral, informació que constitueix la base dels serveis d'orientació laboral.

Per poder donar resposta a aquests ambiciosos objectius, cal assolir una mostra representativa de cada titulació i universitat, cosa que comporta tant un volum molt elevat d'enquestes (vegeu la taula 1) com un cost econòmic considerable. El fet que, en aquests moments de restriccions pressupostàries, el projecte es continuï duent a terme és un clar indicador de la percepció d'utilitat dels estudis per part de totes les universitats implicades.

El procés d'elaboració de l'enquesta de màsters ha estat, com és tradició en aquesta tipologia d'estudis, un procés participatiu: s'ha constituït el Grup de treball per al disseny de l'enquesta d'inserció laboral de màsters,1 grup format per tècnics de totes les universitats catalanes, que ha treballat i consensuat tant l'enquesta definitiva com altres qüestions metodològiques (definició de la població, mostra i moment de realització de l'enquesta).


Taula 1. Estudi d'inserció laboral 2014. Població i mostra*
  Població Mostra
Titulats en estudis anteriors a l'EEES  31.672 17.362
Màsters  16.641 7.591
Doctorats  2.139 1.433

*Previsió de la mostra a partir de la població titulada


Els màsters són l'instrument més flexible que té la universitat per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral; és per això que el 3 d'octubre de 2012 els consells socials van acordar ampliar l'enquesta a la població titulada de màster. Ara bé, la seva avaluació no està exempta de reptes:

 1. En primer lloc, i precisament per la seva flexibilitat, es tracta de titulacions molt dinàmiques (canvis de denominacions, desprogramacions, etc.), la qual cosa en fa difícil el seguiment específic.
 2. En segon lloc, molts dels màsters tenen un baix volum de titulats, cosa que fa impossible definir mostres representatives a escala de titulació específica i universitat en un nombre molt considerable de màsters.
 3. D'altra banda, així com per a una gran part de la població titulada (llicenciatures, diplomatures, enginyeries, etc.) les titulacions de cicles condueixen a la primera inserció, els màsters, en canvi, suposen una aposta per una millora laboral, bé sigui per un aprofundiment en el propi camp professional o bé per un canvi d'orientació disciplinària (per exemple, persones graduades que decideixen fer un màster de gestió per adquirir noves competències). Això fa necessari que l'enquesta sigui capaç de recollir l'impacte que tenen els màsters en la inserció laboral.
 4. Finalment, hi ha màsters amb un volum important d'estudiants estrangers.

Aquests reptes porten a un seguit de novetats metodològiques, que es llisten a continuació:

 1. S'ha acordat considerar dues cohorts i establir la mostra per subàmbits, és a dir, per agrupacions de titulacions similars, i no per titulacions específiques. D'aquesta manera no s'està subjecte a canvis de denominacions i s'aconsegueix assolir una població més considerable.
 2. L'enquesta incorpora un bloc de preguntes destinades a recollir l'impacte de la formació de màster. Per elaborar aquest bloc d'impacte es va partir de l'experiència de les enquestes de la Universitat Oberta de Catalunya, on molts dels seus estudiants tenen un perfil de persones ja inserides, i també de l'experiència de l'enquesta de gènere, on es va estudiar la inserció laboral al cap de deu anys de finalitzar els estudis.
 3. S'elaborarà una enquesta en línia que permetrà contactar amb els estudiants internacionals i així no perdre'n el feedback. Aquesta enquesta, que s'aplicarà a tots els màsters amb més del 40% d'estudiants internacionals, permetrà realitzar una prova pilot sobre la idoneïtat d'aquesta metodologia de cara a estudis futurs d'inserció laboral.
 4. Per tal com molts màsters tenen una clara vocació internacional (s'imparteixen en anglès, ofereixen possibilitats d'estades a l'estranger, etc.), s'incorpora un bloc de qüestions relatives a la qualitat d'aquestes experiències. Partint d'experiències d'avaluació de la internacionalització, s'ha inclòs un bloc de preguntes que permetrà avaluar el grau en què els màsters ofereixen aquesta informació. Aquesta avaluació de l'impacte té un apartat objectiu i un apartat subjectiu.
 5. El bloc relatiu a valorar el nivell de formació de competències s'ha adaptat a les competències pròpies d'aquest nivell formatiu (MECES).

Taula 2. Esctructura de l'enquesta de màster
Bloc 1 SITUACIÓ LABORAL PREMÀSTER Situació laboral abans dels estudis de màster 
Bloc 2 MOTIVACIÓ Motivació per cursar els estudis de màster
Bloc 3 SITUACIÓ LABORAL POSTMÀSTER Saloració de la satisfacció en relació amb la feina actual
Valoració de la satisfacció en relació amb la feina actual
Bloc 4 VALORACIÓ DEL PROGRÉS LABORAL Valoració del progrés laboral després de la finalització dels estudis de màster
Bloc 5 COMPETÈNCIES Valoració de les competències desenvolupades en el màster
Bloc 6 FORMACIÓ CONTINUADA Formació després de la finalització del màster
Bloc 7 MOBILITAT Experiència en mobilitat acadèmica i/o laboral
INTERNACIONALITZACIÓ Valoració de la qualitat de les experiències en internacionalització
Bloc 8 RENDIMENT ACADÈMIC I ESTATUS SOCIOECONÒMIC Informació sobre el rendiment acadèmic i l'estatus socioeconòmic
Bloc 9 ATUR Situació en cas d'atur


Les dades d'aquest estudi, que es recolliran el primer trimestre de l'any 2014, amb una mostra total d'unes 26.000 persones (cicles,2 màsters i doctorats), oferiran una radiografia que permetrà una anàlisi rigorosa de la inserció laboral dels graduats i les graduades de les universitats catalanes en un context econòmic de crisi. Aquesta radiografia podrà ser analitzada considerant els resultats dels estudis previs (2001, 2005, 2008 i 2011) i tindrà resultats per a tres tipologies de titulats superiors: cicles, màsters i doctors.

En resum, l'instrument resultant de la tasca del Grup de treball per al disseny de l'enquesta d'inserció laboral de màsters és un instrument pioner i adaptat a les necessitats de les titulacions, per tal que puguin obtenir informació útil per a la presa de decisions i per a la gestió interna de la seva qualitat, i ofereix informació d'una importància cabdal per a la valoració del rol del nostre sistema universitari en relació amb el mercat laboral.

__________________

1 El Grup de treball per al disseny de l'enquesta d'inserció laboral de màsters està constituït per: Dolors Baena (UB), Mari Paz Álvarez (UAB), Laura Campeny (UPC), Jordi Serret (UPF), Pilar del Acebo (UdG), Mireia Agustí (UdG), Noemí Llorente (UdL), Carme Sala (UdL), Ferran Mañé (URV), Nerea Fernández (UOC), Marianna Zanuy (UIC), Ricard Giramé (UVic), Jordi Garcia Palou (UAO), Remei Areny (URL), Ariadna Barberà (URL), Lorena Bernáldez (AQU Catalunya), Anna Prades (AQU Catalunya), Sebastián Rodríguez (AQU Catalunya) i Maria Giné (AQU Catalunya).

2 Els cicles són les titulacions anteriors a l'Espai europeu d'educació superior.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008