66

Maig 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Proposta d'AQU Catalunya per a la revisió dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES

Redacció - AQU Catalunya

A la conferència de ministres que va tenir lloc l'abril de 2002 a Bucarest, els ministres europeus d'Educació Superior van acordar revisar els estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat (ESG, per les seves sigles en anglès) i van instar BUSINESSEUROPE, Education International, l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA), l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA), l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE) i el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat (EQAR) a preparar-ne una proposta inicial. Es preveu adoptar els nous estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES en el marc de la propera conferència de ministres, que tindrà lloc a Erevan (Armènia) el 2015. El comitè de direcció ha posat en marxa una convocatòria oberta per fer aportacions al procés de revisió. La convocatòria s'adreça al Grup de Seguiment de Bolonya (BFUG) i a altres institucions interessades a col·laborar en la revisió dels ESG.

AQU Catalunya ja ha preparat i enviat les seves aportacions. Els antecedents d'aquesta proposta de revisió dels ESG es poden trobar en dos documents:

El fet de familiaritzar-se amb aquests documents ajudarà el lector a entendre millor la proposta.

Fases de la revisió

La revisió s'organitza en tres fases successives, cadascuna de les quals pretén satisfer demandes específiques:

 1. Reelaborar l'apartat 1 dels ESG per tal de convertir-lo en una llista més exhaustiva dels processos clau en les institucions d'educació superior.
 2. Revisar els apartats 2 i 3 dels ESG per redistribuir determinades parts del text entre aquests dos apartats; revisar específicament l'apartat 3 per diferenciar els dos tipus d'estàndards que conté: alguns fragments tenen com a objectiu especificar la naturalesa i l'estatus de les agències de qualitat, mentre que d'altres se centren en les seves activitats.
 3. Redactar un nou apartat 0 per incloure els estàndards relatius a la política de les autoritats encarregades de l'educació superior.

La taula següent presenta l'esquema general dels ESG revisats. Les propostes més rellevants s'identifiquen amb color verd. A continuació s'indiquen els detalls més rellevants de la proposta d'AQU Catalunya:

ESG Versió revisada dels ESG

0. ESG per a la política d'educació superior
  0.1 Política d'educació superior
  0.2 Aprovació, control i avaluació periòdica de la política d'educació superior
  0.3 Avaluació de les institucions d'educació superior
  0.4 Recursos per a l'educació superior
  0.5 Sistemes d'informació
  0.6 Informació pública

1. ESG per a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior
1.1 Política i procediments per a l'assegurament de la qualitat 1.1 Política i procediments per a l'assegurament de la qualitat
1.2 Aprovació, control i avaluació periòdica de programes i titulacions 1.2 Sistemes d'informació
1.3 Avaluació de l'alumnat 1.3 Política i procediments de rendició de comptes
1.4 Assegurament de la qualitat del professorat 1.4 Informació pública
1.5 Recursos d'aprenentatge i de suport a l'alumnat 1.5 Visió estratègica i planificació
1.6 Sistemes d'informació 1.6 Aprovació, control i avaluació periòdica de programes i titulacions
1.7 Informació pública 1.7 Assegurament de la qualitat del professorat
  1.8 Recursos d'aprenentatge i de suport a l'alumnat
  1.9 Activitats d'aprenentatge i ensenyament innovador
  1.10 Avaluació de l'alumnat

2. ESG per a l'assegurament extern de la qualitat en l'educació superior
2.1 Aprofitament dels procediments d'assegurament intern de la qualitat de la qualitat 2.1 Aprofitament dels procediments d'assegurament intern
2.2 Desenvolupament dels processos d'assegurament extern de la qualitat 2.2 Desenvolupament de processos d'assegurament extern de la qualitat
2.3 Criteris per prendre decisions 2.3 Adequació dels processos als objectius
2.4 Adequació dels processos als objectius 2.4 Criteris per prendre decisions
2.5 Elaboració d'informes 2.5 Elaboració d'informes
2.6 Seguiment 2.6 Procediments de seguiment
2.7 Avaluacions periòdiques 2.7 Avaluacions periòdiques
2.8 Anàlisis de tot el sistema 2.8 Anàlisis de tot el sistema

3. ESG per a les agències externes d'assegurament de la qualitat
3.1 Aprofitament dels procediments d'assegurament extern de la qualitat en l'educació superior 3.1 Aprofitament dels procediments d'assegurament extern de la qualitat en l'educació superior
3.2 Estatus oficial 3.2 Estatus oficial
3.3 Activitats 3.3 Independència
3.4 Recursos 3.4 Recursos
3.5 Declaració de missió 3.5 Procediments de rendició de comptes
3.6 Independència 3.6 Declaració de missió
3.7 Criteris i processos d'assegurament extern de la qualitat utilitzats per les agències 3.7 Activitats
3.8 Procediments de rendició de comptes 3.8 Criteris i processos d'assegurament extern de la qualitat utilitzats per les agències

Revisió de l'apartat 1

1.1 Política i procediments per a l'assegurament de la qualitat

Les institucions han de disposar d'una política i de processos associats per assegurar la qualitat i el nivell dels seus programes i titulacions. També s'han de comprometre explícitament a desenvolupar una cultura que reconegui la importància de la qualitat i de l'assegurament de la qualitat en la seva tasca. Per assolir aquest objectiu, han de desenvolupar i implementar una estratègia per a la millora continuada de la qualitat.

L'estratègia, la política i els procediments han de tenir un estatus formal i estar públicament disponibles. També han de tenir en compte el paper dels estudiants i d'altres estaments involucrats.

1.5 Visió estratègica i planificació

Les institucions han de determinar l'abast en què la seva política i els procediments associats per a l'assegurament de la qualitat i la rendició de comptes contribueixen a assolir la seva missió. També s'han de comprometre explícitament a reconèixer que la cultura de la qualitat, la transparència i la rendició de comptes formen part dels seus valors. Per assolir aquest objectiu, les institucions han d'incloure activitats per a la millora continuada de la qualitat i la rendició de comptes en la seva planificació estratègica. L'estratègia, la política i els procediments per a l'assegurament de la qualitat i la rendició de comptes han de tenir un estatus formal i han de formar part de la planificació estratègica global.

1.9 Activitats d'aprenentatge i ensenyament innovador

Les institucions han de garantir que les activitats d'aprenentatge s'adeqüen i s'ajusten a cada programa i han d'implementar estratègies per identificar i difondre bones pràctiques i promoure la millora de les activitats d'aprenentatge mitjançant una estratègia d'ensenyament innovadora.

Revisió de l'apartat 2

2.3 Adequació dels processos als objectius

Tots els processos d'assegurament extern de la qualitat s'han de dissenyar específicament per garantir que s'adeqüen i que compleixen les finalitats i els objectius per als quals han estat establerts. En general, aquests processos han d'incloure:

 • una autoavaluació, o procediment equivalent, per part de la institució que se sotmet al procés d'assegurament de la qualitat;
 • l'avaluació externa d'una comissió d'experts que inclogui, si escau, la participació d'alumne(s) i les visites que l'agència consideri oportunes;
 • la publicació d'un informe que reculli totes les decisions, recomanacions o altres conclusions formals, i
 • el procediment de seguiment per avaluar les accions que ha adoptat la institució sotmesa al procés d'assegurament arran de les recomanacions incloses a l'informe.

Revisió de l'apartat 3

3.7 Activitats

Les agències han de programar activitats relacionades amb l'assegurament extern de la qualitat (tant en l'àmbit institucional com de programes) de manera periòdica. A més, com que els procediments relatius a l'assegurament extern de la qualitat no es poden implementar adequadament quan els processos d'assegurament intern són massa febles o es troben una fase inicial, s'han de dissenyar amb una estructura gradual i concatenada, amb els objectius següents:

 • promoure la implementació de procediments d'assegurament intern de la qualitat si encara no s'han establert;
 • consolidar els processos existents i donar-los una forma que els estaments implicats i altres institucions puguin reconèixer, i
 • demostrar l'eficàcia dels procediments d'assegurament intern de la qualitat a l'hora de garantir la qualitat dels programes que ofereixen les institucions.

Proposta de nou apartat 0

0.1 Política d'educació superior

Les autoritats encarregades de l'educació superior han de disposar d'una política i de procediments associats per organitzar l'educació superior dels seus països respectius. També s'han de comprometre explícitament a desenvolupar una cultura que reconegui la importància de l'educació superior com a servei públic que genera valor i beneficis socials i econòmics. Per assolir aquest objectiu, han d'implementar una estratègia adreçada a desenvolupar l'educació superior i a establir una interacció amb altres nivells educatius i el mercat de treball. L'estratègia, la política i els procediments esmentats han de tenir un estatus formal i ha d'estar públicament disponibles.

0.2 Aprovació, control i avaluació periòdica de la política d'educació superior

Les autoritats d'educació superior han de disposar de mecanismes formals per a l'aprovació, el control i l'avaluació periòdica tant de la seva política d'educació superior com del marc legal que han establert per a les institucions d'educació superior.

0.3 Avaluació de les institucions d'educació superior

Les autoritats encarregades de l'educació superior han d'avaluar l'eficàcia i l'eficiència amb què les institucions d'educació superior assoleixen la seva missió per mitjà de criteris, normes i procediments publicats i aplicats sistemàticament.

0.4 Recursos per a l'educació superior

Les autoritats encarregades de l'educació superior han de garantir que els recursos que es posen a disposició de les institucions d'educació superior es corresponen amb la qualitat de l'educació que ofereixen aquestes institucions.

0.5 Sistemes d'informació

Les autoritats encarregades de l'educació superior han de garantir que es recull, s'analitza i s'utilitza informació rellevant per a la gestió efectiva de la seva política d'educació superior, tenint sempre en compte el sistema nacional i el context internacional.

0.6 Informació pública

Les autoritats encarregades de l'educació superior han de publicar periòdicament informació imparcial, objectiva i actualitzada, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, sobre els seus programes i activitats en l'àmbit de l'educació superior.


Text complet de la proposta de revisió dels ESG d'AQU Catalunya (2013).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008