66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
22.04.2013

Comença el procés de seguiment de titulacions oficials 2013

AQU Catalunya ha iniciat el procés de seguiment de les titulacions oficials de grau i màster corresponents al curs acadèmic 2011-2012. Segons el calendari de desplegament del Marc VSMA, al 2013 el seguiment de les titulacions comprèn la totalitat de titulacions oficials de grau i màster del sistema universitari català.

Per a la correcta gestió del procés, cal que les universitats facin arribar a l'Agència, abans del 10 de maig, la llista de les titulacions que participaran en el procés. Del 7 al 28 de juny s'han de presentar els informes de seguiment d'aquestes titulacions (a través de l'extranet d'AQU Catalunya). Els informes de seguiment d'universitat (ISU) s'han d'enviar a l'Agència (per correu electrònic a l'adreça qualitat@aqu.cat) durant el mateix període.

AQU Catalunya posa a disposició de les universitats la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, dissenyada per orientar les persones responsables en l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions i, a la vegada, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquests informes per part d'AQU Catalunya

Per facilitar l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions, està disponible el web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, WINDDAT.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008