66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Actualització sobre la revisió dels ESG
    Des de l'any 2005, tant els sistemes d'assegurament de la qualitat institucionals com els nacionals/regionals han basat el seu desenvolupament en els Estàndards i les directrius per a la garantia de la qualitat a l'Espai europeu d'educació superior (ESG). Els ESG van ser elaborats per l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) en col·laboració amb l'Associació Europea d'Estudiants (ESU), l'Associació Europea d'Universitats (EUA) i l'Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior (EURASHE), i van ser adoptats en la conferència de ministres europeus del 2005.

    Malgrat el risc de simplificar excessivament la situació, es podria dir que l'informe de la Comissió Europea sobre l'evolució de l'assegurament de la qualitat que es va publicar el 2009 va actuar com a catalitzador de les discussions plantejades sobre si els ESG complien la finalitat per a la qual havien estat creats i si encara eren útils el 2009. L'informe suggeria, per exemple, que calia incorporar al document vincles més explícits amb la resta dels "instruments de Bolonya".
    Tia Loukkola - Cap de la unitat Quality Management & Institutional Evaluation Programme (EUA)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008