67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Per què l'estudi de satisfacció dels "nostres" graduats i graduades?

Dolors Baena Tostado i Jordi Casanova Maturana - Servei de Planificació i Anàlisi de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona

Dins les accions que se segueixen per a la millora de la qualitat de les universitats i, explícitament, en el procés de seguiment de les titulacions, recollir la percepció dels estudiants respecte dels estudis que tot just han finalitzat es presenta com un element clau i rellevant, atès que pot aportar una visió personal del conjunt de l'ensenyament, sens dubte necessari per a la millora del programa formatiu.

En aquest sentit, aquest article vol donar a conèixer un dels projectes que, coordinat des d'AQU Catalunya, està duent a terme el conjunt de les universitats catalanes: el disseny de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades tot coincidint amb la primera promoció provinent dels graus adaptats a l'EEES.

El grup de treball està constituït per tècnics d'AQU Catalunya i per representats de les unitats tècniques de les diferents universitats, amb l'encàrrec de dissenyar l'esmentada enquesta amb els objectius de recollir informació per al seguiment de les titulacions, establir els indicadors pertinents i incorporar-los a Winddat per facilitar-ne el seguiment.

Així, l'enquesta constitueix una eina acordada en l'àmbit del sistema universitari català i ha de permetre fer una anàlisi comparativa, sistemàtica i transversal. Ha estat dissenyada a partir de models internacionals i considerant, també, les enquestes emprades actualment en algunes de les universitats catalanes. Al llarg de les tres reunions del grup de treball, ha estat "vivament" analitzada, debatuda i, finalment, s'ha consensuat "una versió pilot" que permetrà dur-ne a terme l'aplicació enguany entre la població objectiu.

L'enquesta s'estructura en dos blocs. En el primer es recull un conjunt de preguntes relatives a la "identificació" dels estudiants, el seu perfil i diferents aspectes relacionats amb el seu accés i la seva estada al grau. El segon bloc, "Valoració global de la titulació", presenta un total de 24 preguntes que ens ha de proporcionar aquesta percepció/visió personal dels graduats recents.

Les dades obtingudes aportaran informació rellevant per als processos d'assegurament de la qualitat, tot i que caldrà esperar a recollir els primers resultats per fer les anàlisis pertinents quant a la validesa i la fiabilitat de l'instrument i de la resposta obtinguda.

Com està previst desenvolupar i aplicar el projecte dins la UB?

El desenvolupament del projecte dins la UB preveu un conjunt d'accions, com ara la coordinació amb l'Àrea Acadèmica per obtenir la identificació de la població de referència; el contacte institucional amb els graduats i les graduades; la preparació de la plataforma per a l'aplicació de l'enquesta i la recollida de respostes; la tramesa de les dades a AQU Catalunya; l'explotació de les dades, l'elaboració dels informes, la seva utilització com a informació de referència en els informes de seguiment dels graus i la seva difusió dins la nostra comunitat universitària, amb especial atenció a la població participant, i en darrer terme la revisió de tot el procediment.

Pel que fa al calendari, es preveu dur a terme l'enquesta durant la segona quinzena del mes de novembre, una vegada identificada la població de referència. En aquest sentit, cal destacar que aquesta data ha estat fixada tenint en compte el trade off que hi ha entre enquestar els titulats de seguida que acaben els seus estudis i el temps necessari perquè tota la informació estigui incorporada als seus expedients acadèmics, tenint en compte la diversitat d'incidències que poden donar-se. Aquest cert retardament en la realització de l'enquesta fa que el moment en què es té el primer contacte amb els graduats i graduades sigui molt important. Considerem que aquest contacte institucional és un dels elements clau i més sensibles del projecte. En el nostre cas, estan previstos tres contactes institucionals: un primer contacte adreçant-nos a la població titulada, felicitant-los per la seva graduació i convidant-los a participar en la consulta; un segon per a la comunicació i activació de l'enquesta, i un darrer agraint-los la participació i posant al seu abast l'accés als informes elaborats. Quant a l'aplicació de l'enquesta, es farà a través d'una eina pròpia de la universitat, El Rebost de Dades, garantint l'anonimat dels participants.

Està previst que durant el mes de desembre tingui lloc la transferència dels resultats de l'enquesta (arxiu de microdades) a AQU Catalunya per al seu tractament i explotació.

Finalment, val a dir que, en el marc de col·laboració entre les universitats catalanes i AQU Catalunya, el Grup de treball ha de dur a terme el seguiment del projecte, elaborar l'informe de conclusions a partir de l'anàlisi dels resultats i fer les propostes de millora que consideri oportunes per aplicar-les en les edicions següents.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008