68

Setembre 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Anàlisi sobre la progressió acadèmica del professorat lector

Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca

Quan una universitat ofereix un contracte temporal de professor lector a un jove professor, se n'espera que en el període de cinc anys hagi assolit prou mèrits per poder demanar una acreditació de recerca per tal de poder optar a un contracte indefinit, que permet accedir a categories superiors, especialment a un contracte de professor agregat. En general, el professorat lector afronta una important dedicació docent i, especialment, una important tasca investigadora. Com s'està produint aquest trànsit?

Tot seguit es presenta una breu anàlisi de la situació laboral del professorat lector de les universitats públiques catalanes en situació d'actiu en centres integrats (els centres integrats són els centres propis de les universitats, sense incloure-hi centres adscrits ni vinculats), amb l'objectiu de determinar si segueixen la progressió per tal d'assolir l'acreditació de recerca o de recerca avançada.

Així, s'ha creuat la informació disponible a la base de dades UNEIX (sistema d'informació d'Universitats i Recerca de Catalunya) pel que fa al professorat lector contractat amb la informació disponible a la base de dades d'AQU Catalunya. L'objectiu de l'encreuament és saber si aquest col·lectiu ha demanat l'acreditació de recerca o de recerca avançada a l'Agència. Cal tenir present, però, que pot haver-hi professorat lector que disposi d'una acreditació de contractat doctor emesa per ANECA i aquesta informació no està registrada a la base de dades d'AQU Catalunya.

Taula 1. Professorat lector contractat a les universitats públiques en situació d'actiu en centres integrats (dades de l'1 de gener de 2012)
Universitat Professorat lector contractat Professorat lector contractat que ha demanat acreditació de recerca a AQU Catalunya Percentatge Professorat lector contractat amb acreditació de recerca favorable Percentatge
UB 354 267 75,4% 170 48%
UAB 410 295 72% 178 43,4%
UPC 201 144 71,6% 112 55,7%
UPF 96 54 56,3% 36 37,5%
UdG 125 95 76% 58 46,4%
URV 114 87 76,3% 64 56,1%
UdL 50 35 70% 14 28%
Total 1.350 977 72,4% 632 46,8%


 

La taula 1 presenta la informació del professorat lector contractat, independentment de l'any de contractació. Així, inclou lectors des del primer fins al cinquè —i darrer— any de contracte. D'acord amb les dades, gairebé tres de cada quatre lectors contractats ja han demanat l'acreditació de recerca o de recerca avançada a AQU Catalunya i gairebé el 50% dels lectors contractats ja tenen l'acreditació esmentada. Per universitats, no s'aprecien diferències excessives pel que fa al percentatge de professorat lector que ha demanat l'acreditació; en canvi, pel que fa als lectors amb una acreditació favorable, destaquen la URV i la UPC.

Així mateix, s'ha fet una anàlisi detallada per al professorat lector que es troba en el quart any de contracte, atès que el contracte de lector és per un màxim de cinc anys i s'acosta el moment crític de cara a la renovació del contracte.

Taula 2. Professorat lector de quart any contractat a les universitats públiques en situació d'actiu en centres integrats (dades de l'1 de gener de 2012)
Universitat Professorat lector de quart any contractat Professorat lector de quart any contractat que ha demanat acreditació de recerca a AQU Catalunya Percentatge Professorat lector de quart any contractat amb acreditació de recerca favorable Percentatge
UB 78 68  87,2% 47 60,3%
UAB 56 46 82,1% 34 60,7%
UPC 25   22 88% 15 60%
UPF 12 6 50% 2 16,7%
UdG 5 3 60% 2 40%
URV 20  17 85% 15 75%
UdL 7   85,7% 2 28,6%
Total 203 168 82,8% 117 57,6%


 

En bona lògica, el percentatge de professorat lector que ha demanat l'acreditació és més elevat. Així, vuit de cada deu lectors de quart any han presentat a AQU Catalunya la sol·licitud d'avaluació de recerca o de recerca avançada. Per universitats, destaquen per la seva baixa taxa de persones presentades la UPF (50%) i la UdG (60%), per bé que el nombre de lectors de quart any a totes dues universitats és força baix (dotze i cinc, respectivament).

D'altra banda, observem que gairebé el 60% del professorat lector de quart any ja té l'acreditació de recerca positiva. La dada posa de manifest que hi ha un important nombre de lectors de quart any que encara no estan en condicions de poder optar a un contracte estable, cosa que convida les universitats on estan contractats a reflexionar-hi. Per universitats, destaca un grup encapçalat per la URV, en què també hi estan representades la UB, la UAB i la UPC, amb el 60% o més de professorat lector de quart any acreditat. Per contra, la UPF, la UdG i la UdL presenten unes taxes força més baixes, si bé és cert que es tracta d'una població molt reduïda.

Com a conclusió podem destacar que, en un percentatge significatiu, el professorat lector contractat està seguint l'itinerari formatiu previst, per bé que hi ha un percentatge superior al 40% que, a les portes de la renovació de contracte, no ha assolit encara el nivell previst per AQU Catalunya, la qual cosa demana una reflexió dels responsables de les polítiques de professorat. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008