68

Setembre 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Encetem un nou curs acadèmic!

Martí Casadesús Fa - Director

No només perquè toca, sinó sobretot perquè vull, inicio aquestes línies agraint, en primer lloc, la confiança que el president d'AQU Catalunya, el Dr. Josep Joan Moreso, ha dipositat en mi en el moment de proposar-me com a nou director de l'Agència. El nostre grau d'entesa és molt alt i creiem que podem fer un bon equip al capdavant de l'Agència. Però també vull fer extensiu l'agraïment als membres del Consell de Direcció d'AQU Catalunya, pel fet d'haver donat suport a la proposta, i al conseller d'Economia i Coneixement, el Dr. Andreu Mas-Colell, per haver-la acceptat.

La veritat és que, tot i la responsabilitat que comporta, assumeixo aquest càrrec amb molta il·lusió, perquè es tracta d'un tema —la gestió de la qualitat— al qual he dedicat tota la meva activitat acadèmica d'una manera o d'una altra. Ara bé, el que evidentment em motiva, i que òbviament va més enllà de les ganes personals que pugui tenir, és la possibilitat que se m'ofereix de posar un gra de sorra en la millora de la qualitat del sistema universitari català. N'assumeixo el càrrec, coneixedor —com a exvicerector— de part de les problemàtiques actuals del sistema, amb el convenciment absolut que puc ajudar a millorar-lo. Altrament, de ben segur que hauria defugit la proposta.

Aprofito també per felicitar públicament l'antic equip directiu, i especialment el director, el Dr. Josep Anton Ferré, per la tasca duta a terme al capdavant de l'Agència. Si tenim en compte que en la seva etapa s'ha posat en marxa el complex i innovador marc de verificació, seguiment i acreditació, al mateix temps que AQU Catalunya era valorada per ENQA com una de les millors agències, no puc fer res més que treure'm el barret. Sens dubte, el llistó s'ha deixat molt alt i el repte que tenim al davant és immens, però justament és això el que el fa engrescador. I més encara quan, en els pocs dies que porto a l'Agència, he pogut observar com iniciem aquest nou repte amb un equip molt bo.

Així mateix, obviant tota originalitat, en aquest primer editorial voldria apuntar algunes de les principals directrius d'aquesta nova etapa. Si bé és cert que durant els propers mesos caldrà que elaborem i discutim el nou pla estratègic, atès que l'actual ha finalitzat, és evident que hi ha algunes línies que caldria posar en relleu. I en voldria subratllar especialment dues.

La primera es fonamenta en la minimització, en el marc dels estàndards internacionals, de l'impacte de les activitats d'avaluació en la mateixa tasca analitzada. És a dir, reduir l'excés de burocràcia amb què, molt sovint injustament, s'ha associat aquesta mena d'activitats. Certament, la majoria de vegades la causa principal d'aquesta burocràcia recau fora d'AQU Catalunya (decrets, programes elaborats pel Ministeri...); però, tot i així, hem de continuar incidint en la millora del sistema global, i més ara que amb el nou curs iniciarem els processos d'acreditació de les titulacions. De ben segur que és una tasca més política que no pas acadèmica, que haurem d'afrontar amb totes les nostres forces.

I, en segon lloc, crec que és el moment d'augmentar el valor afegit d'AQU Catalunya en el sistema. I una manera de fer-ho és mitjançant l'anàlisi i la difusió de molta de la informació de què avui ja disposem (avaluacions de professorat, titulacions, centres...). L'objectiu ha de ser, gràcies a la feina de tots plegats, poder fer una millor diagnosi del sistema i, en definitiva, ajudar a prendre les millors decisions. Òbviament, la disponibilitat de recursos econòmics serà un aspecte crucial per poder-ho dur a terme.

El nou inici del curs i, amb ell, la nova etapa que el president i jo mateix encetem al capdavant d'AQU Catalunya requereixen obrir un període intens de diàleg amb el Govern de Catalunya, per mitjà de la Secretaria d'Universitats i Recerca, i amb les universitats, representades pels seus rectors, vicerectors, responsables de les unitats tècniques de qualitat i responsables de les titulacions universitàries, professorat, alumnat, etc. Sens dubte, ens cal escoltar molt per dibuixar amb un traç fi i ferm el nou camí a seguir els propers anys.

Comencem. Molt bon inici de curs a tothom!

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008