69

Novembre 2013

ARTICLES

El nou Secretariat de la INQAAHE

Redacció - AQU Catalunya

El mes de juliol, AQU Catalunya va ser escollida pel Consell de la INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) per assumir el Secretariat de l'organització durant el període 2013-2015.

INQAAHELa INQAAHE és la Xarxa Internacional d'Organismes per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior. La xarxa, d'abast mundial, està formada per més de 200 institucions vinculades a l'educació superior i el seu objectiu és millorar la qualitat en aquesta matèria a escala internacional i, amb aquesta finalitat, ser font de suport i integració mitjançant la recol·lecció i difusió d'informació sobre les teories i les pràctiques de l'educació superior, tant les actuals com les més noves. AQU Catalunya n'és membre des de l'any 1998 i els seus objectius encaixen amb els que persegueix aquesta associació internacional.

Així, des del mes d'octubre de 2013 i fins al desembre de 2015, AQU serà el centre de coordinació i gestió de les activitats de la INQAAHE, prenent el relleu de l'agència holandesa NVAO.

Procediment de designació del Secretariat

Només poden assumir el Secretariat els membres de ple dret de la INQAAHE. El Secretariat es designa per a un termini de dos anys i mig. Per dur a terme les tasques d'administració i gestió de la Xarxa, el Secretariat rep una retribució de 50.000 US$ l'any.

Amb una antelació mínima de sis mesos a la finalització del primer mandat, el Consell ha de decidir si el Secretariat ?en cas que hi estigui interessat? pot prorrogar la seva tasca durant un segon període de dos anys i mig. En aquest cas, el contracte existent es prolonga per un altre termini de dos anys i mig sense que es torni a obrir la convocatòria. Si el contracte per al primer mandat no es prorroga automàticament, i en tot cas en el moment de finalització d'un segon mandat, es publica una convocatòria oberta perquè els sol·licitants puguin presentar la seva candidatura al Secretariat de la INQAAHE.

El procediment de convocatòria, avaluació i presa de decisió ha de concloure abans que tingui lloc l'Assemblea General de l'any en què finalitza la designació del Secretariat. Així, el Consell de la INQAAHE nomena un comitè d'avaluació per tal que avaluï les sol·licituds i assessori el Consell sobre els sol·licitants que reuneixen els requisits necessaris per poder ser sotmesos a la votació del Consell. La decisió sobre el nou Secretariat es pren per mitjà d'una votació secreta entre els membres del Consell.

Per tal de garantir un traspàs fluid de competències, es preveu que l'activitat dels dos secretariats, el nou i l'antic, coincideixi durant un període de dos mesos, en què ambdós organismes reben la seva retribució corresponent.

Responsabilitats del Secretariat

El Secretariat és responsable de l'administració i la gestió de la Xarxa d'acord amb els termes generals que estableix l'article 39 de la Constitució de la INQAAHE.

Més específicament, són responsabilitat del Secretariat les tasques següents:

Membres

 • Resolució de dubtes i consultes de membres potencials.
 • Prestació de serveis al Comitè d'Afiliació.
 • Notificació als sol·licitants de les decisions del Comitè d'Afiliació.
 • Facturació anual de les quotes dels membres, gestió dels rebuts i seguiment dels darrers membres afiliats.
 • Manteniment dels registres d'afiliació.
 • Assessorament i resposta a les consultes dels membres.

Assumptes relacionats amb el Consell

 • Gestió de les qüestions relacionades amb l'elecció dels membres del Consell.
 • Notificació als candidats i als membres del resultat de les eleccions.
 • Tasques d'enllaç amb els membres del Consell en matèries rutinàries.
 • Organització de les reunions del Consell, incloent-hi la preparació de l'ordre del dia i dels documents de suport, així com dels aspectes logístics de les reunions presencials.
 • Redacció i tramesa de les actes de les reunions.
 • Accions de seguiment, incloent-hi la correspondència que sorgeixi arran de les decisions del Consell.
 • Gestió de la coordinació amb les xarxes regionals i altres xarxes.
 • Gestió de la coordinació i suport als grups de treball.

Actes

 • Organització de les convocatòries de les conferències i els fòrums.
 • Gestió de la coordinació amb el Comitè Local i el Comitè de Programació.
 • Gestió de la coordinació de les conferències i els fòrums.
 • Organització de les reunions de les xarxes.

Publicacions

 • Elaboració de l'esborrany, disseny, producció i difusió d'informes i de material de promoció.
 • Preparació i distribució del butlletí per a membres.
 • Manteniment del web de la INQAAHE.
 • Coordinació amb els editors de la revista QA Journal per a la seva tramesa als membres de la INQAAHE.

Finances

 • Manteniment dels registres financers.
 • Manteniment dels registres bancaris.
 • Preparació del material necessari perquè Tresoreria pugui confeccionar els pressupostos i redactar els informes financers trimestrals i anuals.
 • Atenció a les consultes del Consell i de l'Assemblea General sobre temes financers.
 • Gestió del fons de desenvolupament de la INQAAHE, les sol·licituds d'ajut i les decisions sobre els destinataris.

Relacions públiques

 • Tasques d'enllaç amb la Unesco, el Banc Mundial i altres institucions.
 • Funcions de centre d'informació general sobre la INQAAHE.
 • Recepció de delegacions al Secretariat de la INQAAHE.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008