69

Novembre 2013

EDITORIAL

“On the shoulders of giants”

Josep Joan Moreso Mateos - President

Si mirem retrospectivament, veurem que AQU Catalunya és una agència que des dels inicis ha tingut Europa i el món com a referent. N'és una prova el fet que l'any 1998 es va inscriure a la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i que el 1999 va esdevenir agència fundadora de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Més d'una dècada després, el Consell de Direcció de la INQAAHE ha escollit AQU Catalunya perquè fins al 2015 assumeixi la seu del Secretariat d'aquesta organització internacional que agrupa més de 200 institucions d'educació superior d'arreu del món, tot agafant el relleu de l'agència holandesa NVAO.

No cal dir que aquest reconeixement a la trajectòria i a la capacitat d'AQU Catalunya és un altre motiu pel qual ens hem de sentir orgullosos de la feina que aquesta organització, la primera creada a l'Estat espanyol ara fa tot just disset anys, ha sabut desenvolupar guiada pels diferents equips directius que l'han liderat, la feina dels quals és el rerefons permanent de la nostra activitat.

Això ha permès construir una agència de referència a Europa, que és observada i visitada per un nombre de persones de fora cada vegada més rellevant i que mostra que qualsevol projecte humà té més solidesa i articulació si descansa en les grans contribucions anteriors. La frase del títol, "On the shoulders of giants", la va fer famosa un dels millors científics que mai han existit, Isaac Newton, però l'origen és degut a un escolàstic del segle XII, Bernat de Chartres, que va escriure en llatí medieval: "Gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre", és a dir, "damunt les espatlles de gegants, podem veure més coses i més lluny que ells".

Treballarem amb la mateixa intensitat, seriositat i rigor i vetllarem per millorar els camins ja construïts, alhora que buscarem anar més enllà. Aquest més enllà passa per fer de l'Agència un instrument més accessible i proper a tots els agents del sistema universitari català, més comprensible en totes les dimensions; però passa també, i de manera molt important, per reforçar la dimensió internacional d'AQU Catalunya.

En aquest sentit, vetllarem per conèixer les necessitats que les universitats catalanes tenen en aquest àmbit i donar-hi suport. Si bé els darrers anys l'activitat internacional d'AQU Catalunya ha anat creixent gradualment amb la participació i la col·laboració en diferents projectes europeus, amb la presència en el Consell de Direcció d'ENQA i, ara, amb l'assumpció del Secretariat de la INQAAHE, cal que estructurem millor aquest àmbit per tal de donar suport al sistema universitari català en les seves estratègies d'internacionalització, posant a la seva disposició la nostra expertesa en el nostre àmbit concret.

El futur passa per veure-hi més lluny, per enfortir el nostre sistema universitari, per saber treure més profit d'una docència (i d'una recerca) de qualitat, reconeguda ja a escala internacional, i per atreure el talent internacional d'estudiants de tots els nivells —especialment de postgrau i doctorat— i d'investigadors per enfortir el nostre sistema de recerca. AQU Catalunya pot ajudar i ha d'ajudar les universitats a fer aquesta feina, i ara ja estem preparats per fer-ho. Gigantium humeris insidentes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008