70

Gener 2014

ARTICLES

Les activitats del 2014 d'AQU Catalunya

Redacció - AQU Catalunya

El 17 de desembre de 2013 el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Pla d'activitats per al 2014, l'elaboració del qual no va ser una tasca fàcil, ja que, si bé el context obligava a ser prudents a l'hora d'incorporar noves activitats que portessin associat un cost econòmic, no impedia ser més atrevits i innovadors en totes aquelles altres que alliberessin recursos i alhora se centressin en qüestions que aportessin cada cop més valor afegit al sistema universitari català.

En tot cas, el que sí que va ser un propòsit en el moment d'elaborar-lo va ser saber llegir i interpretar els inputs que s'havien rebut tant del sistema universitari català com de fora, per no caure en el cofoisme d'èxits passats, ni tampoc en la miopia de les rutines.

La nova planificació d'activitats no és un punt i a part, sinó un punt i seguit. Per aquest motiu, es nodreix de la trajectòria que els diferents equips directius han sabut impregnar a AQU Catalunya, alhora que s'hi ha incorporat les noves línies de treball que constituiran parts neuràlgiques del Pla estratègic 2014-2017 d'AQU Catalunya, que s'ha d'elaborar durant aquest mateix any.

Les activitats s'estructuren en sis eixos estratègics: qualitat docent, qualitat del professorat, generació de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i comunicació, i organització interna.

Pel que fa a la qualitat docent, es continuarà amb el desplegament del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries. Aquest serà, sens dubte, l'any en què s'iniciaran les visites externes que donaran pas al procés d'acreditació de les titulacions universitàries. De moment, AQU Catalunya i les universitats han establert la realització de visites externes a una trentena de centres.

A més a més, en aquest eix s'està iniciant el procés de certificació del programa AUDIT, per minorar considerablement el procés de verificació i modificació de les titulacions universitàries per part dels centres degudament certificats, en la línia del que marca l'evolució dels estàndards europeus. Mentre es prepara aquest procés, s'aplicaran un seguit de mesures que permetin baixar la intensitat del procés de verificació de les titulacions, per tal de centrar els esforços en els processos de visites externes i d'acreditació de les titulacions a partir dels centres. Una altra diferència important és que AQU Catalunya està fixant les bases per establir convenis de col·laboració amb agències internacionals emissores de segells temàtics (labels), a fi de respondre a les demandes que puguin formular les universitats en aquest àmbit. Aquests casos s'integraran dins dels processos habituals de visites externes i d'acreditació d'AQU Catalunya.

Pel que fa a la qualitat del professorat, es continuaran mantenint les activitats d'avaluació prèvia del professorat en els processos de selecció per part de les universitats i d'avaluació dels mèrits de recerca, docència i gestió. Sobresurt aquest any l'inici de l'estudi sobre els perfils del professorat lector, agregat i catedràtic acreditats per AQU Catalunya, que de forma pública hauria d'orientar totes les persones implicades, en especial el professorat.

D'altra banda, s'enfortirà l'eix de gestió de generació de coneixement, atès que és una línia estratègica cabdal que genera valor afegit a les universitats catalanes. En aquest sentit, es llançarà la cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris, que com a novetat aportarà al sistema informació sobre els màsters; el desenvolupament de l'enquesta als ocupadors, finançada amb recursos externs, que permetrà que el sistema universitari català disposi de l'opinió dels ocupadors sobre la inserció laboral dels graduats catalans; i, finalment, l'anàlisi dels resultats de l'enquesta de satisfacció dels estudiants, que per primer cop s'incorporarà al procés d'avaluació de les titulacions mitjançant el WINDDAT.

AQU Catalunya també iniciarà el disseny d'un model que serveixi per fer un diagnòstic dels departaments de les universitats catalanes, amb l'objectiu d'aportar una primera aproximació sobre la seva estructura i el seu perfil, i identificar-ne aspectes de millora.

En l'àmbit de la internacionalització, a banda de continuar col·laborant amb els projectes acordats, s'iniciarà, conjuntament amb les universitats catalanes, una anàlisi de les eines d'AQU Catalunya que puguin ajudar a enfortir el posicionament del sistema universitari de Catalunya en un entorn europeu i global, caracteritzat per una competència i una cooperació més grans.

You need to upgrade your Flash Player

En total, de les 50 activitats previstes en el Pla d'activitats, un terç són noves i requeriran un esforç important per dur-les a terme. Així mateix, per al compliment d'aquesta planificació, a part dels recursos que AQU Catalunya hi destini, caldrà comptar, com sempre, amb l'estreta col·laboració i el suport de les universitats i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008