el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

70

Gener 2014

EDITORIAL

Posició del Consell de Direcció sobre l'Informe CORA

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya manifesta el seu complet desacord amb la mesura 1.07.004, i els seus objectius concrets, plantejada per la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA, novembre de 2013), pels motius que s'exposen tot seguit.

Pel que fa a l'objectiu descrit a l'informe CORA pel qual es vol "establir una estratègia nacional [estatal] de qualitat de l'ensenyament universitari per a l'avaluació del professorat contractat i dels títols universitaris", el Consell de Direcció d'AQU Catalunya creu que:

Representa una involució en l'autonomia universitària pel que fa al disseny dels títols, atès que la mesura pretén evitar diferències importants en les característiques d'un mateix títol incorporat al RUCT, sigui quina sigui la comunitat autònoma de procedència. Aquesta intenció contradiu la filosofia de l'EEES, i de la mateixa legislació espanyola, que atorga a les universitats la responsabilitat de l'elaboració dels plans d'estudis dels títols. La mesura sembla que implica un retorn al temps del catàleg i limita les universitats pel que fa a la possibilitat d'impartir ensenyaments que aprofitin la seva capacitat d'innovació i que s'adaptin a un entorn exigent en constant transformació, tant a escala local com internacional, en igualtat de condicions, tal com ho fan la resta d'universitats europees.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Comença la cinquena enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans
  La generació de coneixement és un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que es plantegen i assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català; és a dir, facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.
  Redacció - AQU Catalunya
 • Les activitats del 2014 d'AQU Catalunya
  El 17 de desembre de 2013 el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Pla d'activitats per al 2014, l'elaboració del qual no va ser una tasca fàcil, ja que, si bé el context obligava a ser prudents a l'hora d'incorporar noves activitats que portessin associat un cost econòmic, no impedia ser més atrevits i innovadors en totes aquelles altres que alliberessin recursos i alhora se centressin en qüestions que aportessin cada cop més valor afegit al sistema universitari català.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • El sistema universitari català (SUC) davant del repte de la internacionalització de l'educació superior

  Sebastián Rodríguez Espinar
  Professor emèrit de la Universitat de Barcelona i assessor d'innovació i desenvolupament en matèria de qualitat d'AQU Catalunya

  No hi ha dubte que el procés de globalització mundial està afectant, i afectarà encara més, els sistemes universitaris. La internacionalització de l'educació superior, iniciada sota arguments de cooperació i assistència a països en desenvolupament (programes de beques), s'ha convertit en un negoci multimilionari en què la competència per "guanyar clients" és cada dia més refinada: plans d'actuació a escala nacional (per exemple, Austràlia o el Canadà), aliances estratègiques entre institucions o programes de "múltiples intercanvis de béns i serveis" entre països és el nostre pa de cada dia. Com assenyalen diversos experts, amoïnats fins i tot per qüestions de frau en la concessió de títols "internacionals" (per exemple, double degrees), i en paraules de Philip Altbach, director del Center for Higher Education at Boston College, s'observa un cert "caos" en el sistema universitari mundial.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008