70

Gener 2014

27.12.2013

Terminis de 2014 per a l'avaluació del professorat lector

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya ha establert, per a l'avaluació del professorat lector l'any 2014, els períodes següents:

  • Primera convocatòria: del 3 al 21 de febrer de 2014, ambdós inclosos.
  • Segona convocatòria: del 15 de setembre al dia 3 d'octubre de 2014, ambdós inclosos.

El procediment i els terminis per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2014 es publicaran al DOGC a principis de gener.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008