71

Març 2014

ARTICLES

  • L'estudi d'ocupadors: una eina més per a la millora del sistema
    L'estudi d'ocupadors pretén donar feedback a les universitats sobre quina és la percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària, amb l'objectiu d'aproximar formació universitària i mercat laboral. La finalitat és desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica; per exemple, per mitjà de plans de formació més rellevants per al mercat laboral, de la millora de l'enfocament de la dimensió pràctica del currículum, o de la millora de les accions i els serveis institucionals que faciliten la transició al mercat laboral.
    Anna Prades Nebot i Carme Edo Ros - Gestores de projectes
  • Acreditació i visites externes
    El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) amb l'objectiu de fixar les bases d'actuació per a aquests quatre processos, tot vinculant-los d'una manera lògica, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors.
    Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008