71

Març 2014

ARTICLES

L'estudi d'ocupadors: una eina més per a la millora del sistema

Anna Prades Nebot i Carme Edo Ros - Gestores de projectes

Què és l'estudi d'ocupadors?

L'estudi d'ocupadors pretén donar feedback a les universitats sobre quina és la percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària, amb l'objectiu d'aproximar formació universitària i mercat laboral. La finalitat és desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica; per exemple, per mitjà de plans de formació més rellevants per al mercat laboral, de la millora de l'enfocament de la dimensió pràctica del currículum, o de la millora de les accions i els serveis institucionals que faciliten la transició al mercat laboral.

Obra Social La CaixaL'estudi complementa l'enquesta d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català. Així, les universitats disposaran, pel que fa als resultats professionals dels seus estudis, tant de l'opinió de les persones ocupades o en procés de ser-ho com de les persones que els donen ocupació. El projecte està finançat completament per l'Obra Social de la Fundació "la Caixa" i té el suport dels departaments d'Economia i Coneixement i de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius específics de l'estudi es descriuen al quadre 1.

Quadre 1. Objectius específics de l'estudi d'ocupadors

Punts forts i febles de la formació universitària
  • Conèixer la importància de les diferents competències requerides a la població graduada.
  • Conèixer els nivells de satisfacció amb aquestes competències, per identificar possibles deficiències en la formació de la població graduada.
  • Comparar l'ocupabilitat de les persones graduades amb les dades internacionals que es van obtenir en l'estudi Eurobarometer.
 
Col·laboració entre universitats i mercat laboral
  • Analitzar el grau i la tipologia de cooperació entre empreses i institucions d'educació superior.
  • Establir vincles de col·laboració amb el mercat laboral, per desenvolupar polítiques de millora en el disseny dels programes de formació partint de bones pràctiques tant nacionals com internacionals.
 
Contractació de persones graduades
  • Analitzar els factors que influeixen en el nivell de reclutament de persones graduades recentment (els darrers cinc anys) i conèixer les dificultats principals dels ocupadors a l'hora de contractar-les.
 
Prospectiva
  • Conèixer la prospectiva d'ocupació d'àmbit universitari en els sectors que els són propis i la preparació de les persones graduades per desenvolupar-se en camps o funcions que estan esdevenint importants.
 

L'estudi es desplegarà al llarg de tres fases consecutives que es descriuen a la figura 1.

Figura 1. Fases de l'estudi

Fases de l'estudi

 

Per què és un estudi clau?

Una gestió eficaç de les institucions universitàries requereix la recopilació, l'anàlisi i l'ús de la informació rellevant sobre les seves activitats (estàndard 1.6 EUA, 2005). Disposar de dades fiables és crucial per a la presa de decisions.

L'ocupabilitat fa referència al desenvolupament d'un ventall de competències que poden ser transferibles més enllà dels estudis universitaris. Les competències han esdevingut la moneda global del segle XXI (OCDE, 2012). L'ocupabilitat cobra una rellevància especial en els nous escenaris laborals, que es caracteritzen per la flexibilitat, on s'ha passat d'una feina per a tota la vida a una situació caracteritzada per la preparació permanent per al treball. De fet, l'ocupabilitat és un dels eixos sobre els quals s'apuntala la creació de l'Espai europeu d'educació superior, espai que aspira a la lliure circulació de professionals. Així, a la declaració de Lovaina (2009) s'assenyala:

"Ja que el mercat laboral requereix nivells de capacitat i competències transversals cada vegada més grans, l'educació superior haurà de dotar els alumnes de les necessàries habilitats i competències i dels coneixements avançats al llarg de tota la seva vida professional."

Desenvolupar una estratègia eficaç per a la millora de la preparació de les persones graduades requereix l'habilitat d'avaluar la qualitat i la quantitat de competències entre la població graduada. Per fer-ho, però, cal disposar d'un "sistema d'intel·ligència" que informi tant sobre el nivell actual de competències com sobre el canvi de demandes en competències.

Figura 2. Sistema d'informació del sistema universitari català (SUC)

Sistema d'informació del SUC

Actualment, el SUC disposa d'un sistema d'informació molt sòlid, gràcies als indicadors recollits en repositoris com ara UNEIX, on es reuneixen dades del SUC des de l'any 2000 (perfil dels estudiants, perfil del professorat, indicadors de resultats acadèmics, etc.), visualitzables a través de WINDDAT, així com les dades provinents de les enquestes d'inserció laboral de les persones graduades. La propera incorporació en aquest sistema de les dades sobre la satisfacció dels estudiants, i també de les de l'estudi d'ocupadors, permetrà disposar d'un sistema d'intel·ligència competitiu i de referència en l'àmbit internacional.

Per saber-ne més

Referències

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008