71

Març 2014

ARTICLES

Acreditació i visites externes

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) amb l'objectiu de fixar les bases d'actuació per a aquests quatre processos, tot vinculant-los d'una manera lògica, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors.

Al llarg dels darrers tres anys, AQU Catalunya ha desplegat els processos de verificació, seguiment i modificació. Aquests tres processos han comportat una activitat avaluadora considerable, amb uns resultats força favorables (veure taula). El 2013 es tanca el desenvolupament del Marc VSMA amb l'elaboració de la metodologia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials, la planificació de les primeres visites a centres universitaris i l'acreditació de les seves titulacions.

Avaluacions realitzades (2011-2013)

557 titulacions verificades (el 90% de les sol·licitades) 
286 titulacions modificades (el 94% de les sol·licitades)
406 informes de seguiment emesos 
2.113 informes previs i finals d'avaluació emesos
162 avaluadors i experts externs

AQU Catalunya dissenya i desenvolupa l'acreditació d'acord amb criteris internacionals, en especial els expressats en els European Standards and Guidelines (ESG, adoptats pels ministres europeus d'Educació a Bergen el 2005), amb la pretensió de donar garantia de l'equivalència entre formació rebuda i nivell de qualificació europeu. En definitiva, es pretén assegurar que els programes formatius oferts per les institucions universitàries reuneixen no tan sols els requisits formals o d'índole administrativa regulats per l'autoritat, sinó que el "nivell formatiu" assolit pels seus titulats correspon al que ha certificat la institució.

El procés d'acreditació ha de permetre:

 • Assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent.
 • Garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari.
 • Facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Per a l'assoliment d'aquests objectius, el model d'acreditació que es proposa assumeix els pressupòsits següents:

 • Equivalència internacional. AQU Catalunya, com a agència reconeguda i integrada als organismes europeus d'assegurament de la qualitat (ENQA, EQAR), ha d'adoptar criteris i directrius d'avaluació d'acord amb aquest estatus (els ESG).
 • Implicació de cada institució en la valoració de les evidències i fonamentació de les accions de millora. La validació interna o autoavaluació és peça clau del procés.
 • Integració de la rendició de comptes i la millora contínua com a via d'integració de requeriments interns i externs.
 • Atenció especial als assoliments de formació dels estudiants, evidència fonamental de la qualitat de la formació.
 • Reconeixement del progrés, les bones pràctiques i la qualitat destacada com a senyal de la necessitat de l'assumpció del principi que l'acreditació ha de promoure la millora contínua dels programes formatius.
 • Transparència i publicitat dels processos i els resultats, objectiu fonamental per assegurar la credibilitat de les decisions. Això implica també la garantia de defensa de les institucions en relació amb les decisions finals en un procés d'al·legació.

Pel que fa al procediment d'avaluació externa, els centres universitaris (tant propis com adscrits) esdevenen el referent organitzatiu, atès que s'estructuren al voltant d'un conjunt de titulacions que comparteixen àmbits disciplinaris similars, i tenen la responsabilitat de seva implantació i el seu desplegament i del funcionament dels SGIQ (sistemes de garantia interna de la qualitat). Per tant, AQU Catalunya proposa que les avaluacions externes es facin simultàniament sobre totes les titulacions oficials que ofereix un centre. Els objectius principals d'aquesta proposta són:

 • Integrar l'avaluació de les titulacions a l'avaluació institucional.
 • Facilitar una visió de conjunt i enfortir la visió estratègica de cada centre, tot promovent la coherència entre els títols de grau i postgrau.
 • Simplificar el procés d'avaluació externa, tot buscant economies d'escala que en redueixin els costos (econòmics i de temps, tant per al centre com per a AQU Catalunya).

Aquest plantejament assumeix que el procediment de l'avaluació externa és, pel que fa al seu abast, independent de la decisió sobre l'acreditació, que s'aplica a escala de programa. En tot cas, s'ha de garantir que es pugui arribar al moment de l'acreditació de qualsevol titulació oficial havent fet una visita externa al centre d'impartició, de manera que s'acompleixi el requeriment legal establert en el Reial decret 1393/2007. El procés té el repte d'integrar a l'avaluació els diferents nivells formatius de les titulacions oficials que s'ofereixen al centre (grau i postgrau), i alhora permetre l'emissió posterior d'informes d'acreditació per a cada programa.

El procés avaluatiu té fonamentalment dues fases: una d'interna, en què la institució elabora un autoinforme basat en les evidències sobre el desenvolupament dels programes formatius, i una d'externa, en què un comitè d'avaluació extern (CAE) estudia l'autoinforme i les evidències i visita el centre per entrevistar-se amb els col·lectius implicats. Com a novetat, s'introdueix una visita prèvia del CAE a la institució, que té com a finalitat acordar l'agenda de la visita, identificar aquelles evidències addicionals que la institució haurà d'aportar, identificar aspectes de l'autoinforme que caldrà ampliar o corregir, etc. Aquesta visita prèvia ha de permetre que la visita del CAE es faci amb totes les garanties.

Després de la visita, el CAE emetrà un informe previ en què es faran paleses les bones pràctiques i els aspectes crítics, i al qual la institució podrà fer els comentaris i les al·legacions pertinents. Si fos el cas, el CAE incorporarà les al·legacions i emetrà l'informe definitiu corresponent.

Les comissions específiques d'avaluació per a les cinc branques de coneixement rebran els informes d'avaluació externa i n'emetran els informes d'acreditació (IdA) per a cadascuna de les titulacions incloses en la visita.

Per al 2014, AQU Catalunya ha pactat amb les universitats catalanes la visita a 34 centres universitaris, per tal d'acreditar un total de 104 titulacions, aproximadament el 10% dels graus i els màsters implantats. Les primeres visites tindran lloc el proper mes de maig.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008