71

Març 2014

EDITORIAL

Acreditació: amb la mínima informació, el màxim valor afegit

Martí Casadesús Fa - Director

Sense cap mena de dubte, l'acreditació de titulacions és el repte més gran que té AQU Catalunya aquest any, i possiblement també els vinents. A diferència de la verificació, un procés insòlit en l'àmbit mundial i amb una detallada i complexa regulació estatal, l'acreditació és un procés que existeix arreu del món i, de fet, és la tasca més rellevant que hauria de desenvolupar una agència de qualitat universitària.

El procés d'acreditació es fonamenta en una visita al centre docent que, a partir dels indicadors i les evidències recollits en un autoinforme i de les informacions aparegudes en les diferents audiències, ha de servir com a mínim per comprovar que cadascun dels títols s'imparteix d'acord amb les condicions establertes en el moment de la verificació. Una acreditació favorable ha de permetre que els centres docents certifiquin els títols de grau (i doctorat) als seus titulats durant un període de sis anys, i els de màster per quatre anys. Sens dubte, aquesta subtil diferència de dos anys, fixada pel legislador, dificultarà que l'Agència estableixi fàcilment un calendari regular de visites als centres on s'organitzin simultàniament graus i màsters, la majoria dels del sistema, tot sigui dit de passada.

De fet, la normativa estatal no ho posa fàcil. El procediment, ja de bon principi, obliga a acreditar per títols i no per centres docents, com semblaria lògic. Tenint present que molts dels recursos personals i materials implicats en un títol ho són també per a la resta de títols que s'imparteixen en un centre, des de l'Agència s'ha planificat portar a terme tot el procés focalitzant-nos en els centres docents i, consegüentment, en tots els estudis que s'hi organitzen. Malauradament, a causa del diferent inici dels títols d'un mateix centre, això no serà sempre possible, si bé s'establiran els mecanismes necessaris per facilitar-ho al màxim.

En tot cas, el procés d'acreditació de cap manera no pot convertir-se en un "passa o no passa". Ben al contrari: ha de ser un procés fonamentalment d'ajuda a la millora, i sobre això estem meditant des de l'Agència. Així, per exemple, durant els darrers mesos, hem estat treballant per tal d'integrar al màxim el procés de seguiment dels títols al d'acreditació, al mateix temps que estem adaptant el WINDDAT a aquest nou procés. L'objectiu és clar: amb la mínima informació possible s'ha d'aconseguir el màxim valor afegit. D'aquesta forma, si d'una banda se sol·licita la mínima informació imprescindible a les universitats durant la visita del comitè d'avaluació extern, de l'altra els nostres esforços s'han de centrar en l'aportació de valor afegit als informes d'acreditació. Hem de ser l'instrument que impulsi aquelles poques, però concretes, accions que ajudaran a millorar, de manera continuada, cadascun dels estudis del sistema universitari català.

A tot això, cal afegir-hi la voluntat de l'Agència d'integrar el mateix procés d'acreditació amb d'altres que aportin a les titulacions un valor afegit. Vegem-ne dos exemples: l'Agència està establint convenis amb altres agències de reconegut prestigi en l'àmbit europeu per tal de certificar diferents labels o segells de qualitat als ensenyaments impartits, tot aprofitant el mateix procediment d'acreditació; i també estem desenvolupant les guies metodològiques per tal de certificar els sistemes interns de gestió de la qualitat, segons les directrius del programa AUDIT, que han de permetre a mitjà termini dotar les universitats de processos d'autoverificació de les titulacions, tal com apunta la revisió dels estàndards i directrius europeus d'assegurament de la qualitat.

Amb aquests objectius, AQU Catalunya visitarà aquest any 2014 uns 30 centres, per tal d'acreditar més de 100 títols entre graus i màsters. És només una petita part dels que s'imparteixen a tot Catalunya (aproximadament, el 10% del total), ja que encara restaran per acreditar, el 2015 i el 2016, la majoria de títols del sistema. Tot i així, és una bona mostra perquè tant l'Agència com les universitats s'iniciïn en aquest nou procés, que —repeteixo— té un esperit de millora continuada. Si aconseguim que l'acreditació ens serveixi a tots per millorar el sistema universitari català d'una manera simple i eficaç, ja haurem complert.

I, per tal de donar a conèixer els objectius i el funcionament de les visites externes a les universitats i el procés d'acreditació, hem organitzat, per al proper 28 d'abril de 2014 a la Universitat Autònoma de Barcelona, la jornada L'acreditació de les titulacions universitàries oficials, a la qual us convido a participar.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008