el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

71

Març 2014

EDITORIAL

Acreditació: amb la mínima informació, el màxim valor afegit

Sense cap mena de dubte, l'acreditació de titulacions és el repte més gran que té AQU Catalunya aquest any, i possiblement també els vinents. A diferència de la verificació, un procés insòlit en l'àmbit mundial i amb una detallada i complexa regulació estatal, l'acreditació és un procés que existeix arreu del món i, de fet, és la tasca més rellevant que hauria de desenvolupar una agència de qualitat universitària.

El procés d'acreditació es fonamenta en una visita al centre docent que, a partir dels indicadors i les evidències recollits en un autoinforme i de les informacions aparegudes en les diferents audiències, ha de servir com a mínim per comprovar que cadascun dels títols s'imparteix d'acord amb les condicions establertes en el moment de la verificació. Una acreditació favorable ha de permetre que els centres docents certifiquin els títols de grau (i doctorat) als seus titulats durant un període de sis anys, i els de màster per quatre anys. Sens dubte, aquesta subtil diferència de dos anys, fixada pel legislador, dificultarà que l'Agència estableixi fàcilment un calendari regular de visites als centres on s'organitzin simultàniament graus i màsters, la majoria dels del sistema, tot sigui dit de passada.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'estudi d'ocupadors: una eina més per a la millora del sistema
  L'estudi d'ocupadors pretén donar feedback a les universitats sobre quina és la percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària, amb l'objectiu d'aproximar formació universitària i mercat laboral. La finalitat és desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica; per exemple, per mitjà de plans de formació més rellevants per al mercat laboral, de la millora de l'enfocament de la dimensió pràctica del currículum, o de la millora de les accions i els serveis institucionals que faciliten la transició al mercat laboral.
  Anna Prades Nebot i Carme Edo Ros - Gestores de projectes
 • Acreditació i visites externes
  El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) amb l'objectiu de fixar les bases d'actuació per a aquests quatre processos, tot vinculant-los d'una manera lògica, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • Els titulats universitaris i el mercat de treball

  Jaume García Villar
  Catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF i president de la Comissió científica del projecte Ocupadors d'AQU Catalunya

  Llevat dels mesos de juliol i octubre del 2006, quan va ser superat per la immigració, l'atur ha estat el primer problema per als espanyols des del 1985, segons les dades del CIS (Centre d'Investigacions Sociològiques). De fet, el darrer mes de febrer, més del 80% de persones entrevistades consideraven que l'atur estava entre els tres principals problemes, percentatge proper al dels anys 1985 i 1986, quan la taxa d'atur estava per sobre del 20%.

  No ens ha de sorprendre l'evidència anterior, atès que hi ha gairebé sis milions de persones a l'atur a l'Estat espanyol, de les quals més de 800.000 resideixen a Catalunya. És evident que la crisi econòmica i financera d'aquests darrers anys explica que la taxa d'atur hagi passat del 8,3% al final del 2007 al 26% al final del 2013, però també és cert que l'atur no ha afectat de la mateixa manera els diferents col·lectius de la nostra societat.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008