71

Març 2014

04.02.2014

Actualització de les taxes per l'avaluació del professorat

D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014 i la Llei de de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s'han actualitzat els imports de les taxes per l'avaluació de professorat.

Els imports que s'indiquen a continuació inclouen el 21% d'IVA (vàlids des del 30 de gener de 2014).

Avaluació Import general Família nombrosa de categoria general i monoparental Família nombrosa de categoria especial
Informes de professorat LECTOR 61,11 € 42,77 € 30,55 €
Acreditacions de RECERCA I RECERCA AVANÇADA 96,80 € 67,76 € 48,40 €
Avaluació de l'ACTIVITAT INVESTIGADORA del PDI funcionari i contractat de les UNIVERSITATS PÚBLIQUES

El reconeixement de l'avaluació positiva emesa per la CNEAI està lliure de taxes
60,50 € 42,35 € 30,25 €
Avaluació de l'ACTIVITAT INVESTIGADORA del PDI funcionari i contractat de les UNIVERSITATS PRIVADES 96,80 € 67,76 € 48,40 €
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008