71

Març 2014

OPINIÓ

  • Els titulats universitaris i el mercat de treball
    Llevat dels mesos de juliol i octubre del 2006, quan va ser superat per la immigració, l'atur ha estat el primer problema per als espanyols des del 1985, segons les dades del CIS (Centre d'Investigacions Sociològiques). De fet, el darrer mes de febrer, més del 80% de persones entrevistades consideraven que l'atur estava entre els tres principals problemes, percentatge proper al dels anys 1985 i 1986, quan la taxa d'atur estava per sobre del 20%.

    No ens ha de sorprendre l'evidència anterior, atès que hi ha gairebé sis milions de persones a l'atur a l'Estat espanyol, de les quals més de 800.000 resideixen a Catalunya. És evident que la crisi econòmica i financera d'aquests darrers anys explica que la taxa d'atur hagi passat del 8,3% al final del 2007 al 26% al final del 2013, però també és cert que l'atur no ha afectat de la mateixa manera els diferents col·lectius de la nostra societat.
    Jaume García Villar - Catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF i president de la Comissió científica del projecte Ocupadors d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008