72

Maig 2014

ARTICLES

  • Tendències i desafiaments en la garantia de la qualitat
    El passat 28 de gener es datava l'informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre els progressos en matèria de garantia de la qualitat en l'ensenyament superior. És evident que interessa tant a AQU Catalunya com al sistema universitari català (SUC) prendre en consideració les perspectives i les declaracions que s'hi indiquen, per tal d'orientar les activitats de garantia de la qualitat.
    Redacció - AQU Catalunya
  • Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ('labels')
    Seguint les estratègies d'avaluació dels Estats Units per a programes universitaris, hi ha a Europa un corrent que aposta per obrir una via semblant d'abast continental. Aquesta opció es desenvolupa per mitjà dels anomenats labels, que preconfiguren fonamentalment, i únicament, dos aspectes en un determinat ensenyament universitari: quins són els objectius de formació mínims i quins són els elements bàsics requerits per facilitar l'assoliment dels objectius de formació.
    Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008