el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

72

Maig 2014

EDITORIAL

La universitat humanística

Fa temps que sentim a dir que les humanitats estan en crisi, que la universitat està deixant perdre el llegat humanista, que era un dels seus eixos bàsics des de l'Edat Mitjana. Aprofitant que, recentment, hem dut a terme un estudi comparatiu sobre les persones acreditades per l'Agència com a professors lectors, els joves que s'incorporen amb la tesi doctoral a la recerca universitària, enceto unes breus consideracions sobre el lloc de les humanitats a la universitat actual i futura. L'estudi al qual em referia mostra que els joves investigadors de disciplines humanístiques tenen una vàlua equivalent a la dels investigadors de ciències naturals, ciències socials, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura. Tenen també les seves peculiaritats, habituals arreu del món: encara escriuen molts llibres i capítols de llibre (i no tan sols articles a revistes científiques, com és més habitual en ciències naturals o en ciències mèdiques) i encara publiquen sovint amb autoria única (també en ciències socials, però ja gairebé mai en ciències naturals o mèdiques).


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Tendències i desafiaments en la garantia de la qualitat
  El passat 28 de gener es datava l'informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre els progressos en matèria de garantia de la qualitat en l'ensenyament superior. És evident que interessa tant a AQU Catalunya com al sistema universitari català (SUC) prendre en consideració les perspectives i les declaracions que s'hi indiquen, per tal d'orientar les activitats de garantia de la qualitat.
  Redacció - AQU Catalunya
 • Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ('labels')
  Seguint les estratègies d'avaluació dels Estats Units per a programes universitaris, hi ha a Europa un corrent que aposta per obrir una via semblant d'abast continental. Aquesta opció es desenvolupa per mitjà dels anomenats labels, que preconfiguren fonamentalment, i únicament, dos aspectes en un determinat ensenyament universitari: quins són els objectius de formació mínims i quins són els elements bàsics requerits per facilitar l'assoliment dels objectius de formació.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • AQU Catalunya rep una bona qualificació com a nou secretariat de la INQAAHE

  Carol L. Bobby
  Presidenta de la INQAAHE

  L'1 d'octubre de 2013, AQU Catalunya va assumir el secretariat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Després que el Consell de Direcció la seleccionés entre les diverses organitzacions que aspiraven a ocupar aquest prestigiós càrrec, AQU Catalunya ha demostrat una gran competència, així com un alt grau d'excel·lència, en l'exercici de totes les tasques que ha dut a terme fins ara. Abans que AQU Catalunya es fes càrrec de les responsabilitats de la INQAAHE, havia fet les funcions de secretariat l'agència d'acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO), amb seu a l'Haia.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008