73

Juliol 2014

ARTICLES

  • El sistema universitari català, un motor d'ocupabilitat diferencial
    El 9 de juliol de 2014 es van presentar els resultats de la 5a edició de l'enquesta d'inserció laboral. Els estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes, coordinats per AQU Catalunya, són fruit de l'interès dels consells socials de les universitats públiques catalanes. Pel seu abast i la seva periodicitat, són un referent a escala internacional. Des de l'any 2001, les universitats catalanes analitzen, amb una periodicitat triennal, la inserció laboral de les persones graduades tres anys abans. L'any 2014 s'han enquestat 17.337 graduats i graduades de cicles (diplomatures, llicenciatures, enginyeries tècniques i superiors, Arquitectura i Arquitectura Tècnica), d'una població de 31.279 persones que es van titular l'any 2010 (2007 en el cas de Medicina). Per tant, s'ha enquestat més de la meitat de la promoció (55%), amb un error mostral del 0,5%.
    Anna Prades Nebot - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
  • La inserció laboral dels doctors
    L'enquesta d'inserció laboral dels doctors que duu a terme AQU Catalunya cada tres anys permet conèixer la situació en el mercat laboral dels doctors al cap de tres anys de l'obtenció del títol de doctor en una de les diferents universitats de Catalunya. Mentre que hi ha multitud d'estudis que analitzen la situació laboral dels titulats universitaris, el nombre d'estudis per al cas dels doctors és limitat, probablement a causa de la manca de bases de dades disponibles i representatives de la població doctora. Actualment ja es disposa de dades corresponents als anys 2008, 2011 i 2014, cosa que permet analitzar l'evolució dels principals indicadors del mercat laboral dels doctors i altres característiques relacionades amb el doctorat.
    Sandra Nieto Viramontes - Tècnica de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008