74

Setembre 2014

ARTICLES

  • Els segells de qualitat d'AQU Catalunya per a titulacions i centres
    AQU Catalunya és un instrument clau per a la política universitària catalana, perquè ha impulsat i consolidat un sistema de garantia externa de la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya reconegut internacionalment. Les avaluacions que realitza l'Agència tenen com a objectiu millorar la qualitat acadèmica de les titulacions. Paral·lelament, la Unió Europea té el repte estratègic de millorar la qualitat i d'aproximar l'ensenyament superior i l'aprenentatge a les necessitats de la societat i del mercat de treball. I un dels instruments de què disposa per afrontar aquests reptes són les agències externes de qualitat, com ara AQU Catalunya.
    AQU Catalunya - Redacció
  • Anàlisi sobre l'eficiència en l'emissió dels informes de professorat lector (2003-2013)
    Des de la posada en marxa de les emissions dels informes de professorat lector l'any 2003, s'han avaluat més de 6.600 expedients, dels quals el 60% han estat favorables. Tal com diu la llei, la figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit. En aquest article, a partir de tres variables rellevants, hem analitzat l'eficiència del procés d'emissió d'aquests informes. En concret, les variables considerades han estat: taxa d'èxit, edat d'obtenció de l'informe favorable i taxa de recursos interposats.
    Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008