74

Setembre 2014

ARTICLES

Els segells de qualitat d'AQU Catalunya per a titulacions i centres

AQU Catalunya - Redacció

Context

AQU Catalunya és un instrument clau per a la política universitària catalana, perquè ha impulsat i consolidat un sistema de garantia externa de la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya reconegut internacionalment. Les avaluacions que realitza l'Agència tenen com a objectiu millorar la qualitat acadèmica de les titulacions. 

Paral·lelament, la Unió Europea té el repte estratègic de millorar la qualitat i d'aproximar l'ensenyament superior i l'aprenentatge a les necessitats de la societat i del mercat de treball.1 I un dels instruments de què disposa per afrontar aquests reptes són les agències externes de qualitat, com ara AQU Catalunya.

Així mateix, cal remarcar que el fet que AQU Catalunya estigui inclosa en el registre europeu EQAR permet que les avaluacions de les titulacions que fa l'Agència, a Catalunya o a altres països, puguin ser reconegudes per autoritats internacionals, cosa que facilita la mobilitat i la cooperació acadèmica de les universitats catalanes, tal com Europa estableix en l'objectiu 2020.

Els segells

Per tal de dotar el sistema universitari català d'un element diferenciador que li permeti posicionar-se nacionalment i internacionalment, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la sessió de 8 de juliol de 2014, ha aprovat la creació dels segells de qualitat següents:

 • Acreditació de titulacions: per distingir les titulacions que han superat el procés d'acreditació d'AQU Catalunya, d'acord amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (2010).
 • Certificació del sistema de garantia interna de la qualitat de centre: actualment es troba en fase de desenvolupament, com a culminació del programa AUDIT.
 • Acreditación de Centro Docente Internacional para la Cooperación y la Movilidad Académica: també en fase de desenvolupament, pretén acreditar els centres internacionals que han mostrat rigor acadèmic, d'acord amb les característiques del seu entorn, i que, des d'una perspectiva internacional, són confiables per a la cooperació i la mobilitat acadèmica internacional, en especial amb les universitats del sistema universitari català.

b74_segells_cat

Com es poden obtenir?

Els segells s'obtindran un cop s'hagi superat el procés d'avaluació corresponent coordinat per AQU Catalunya. L'Agència lliurarà el certificat que acrediti que la titulació o el centre ha superat l'avaluació, que alhora comportarà l'ús dels segells de qualitat.
En el cas dels segells d'acreditació de les titulacions, aquests segells poden ser:

 • Segell favorable, que s'aconseguirà quan la titulació o el centre hagi superat el procés d'acreditació o de certificació, amb independència de les qualificacions obtingudes. Aquest segell inclou les valoracions "favorable" i "favorable amb condicions" de la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster.
 • Segell d'excel·lència, que s'aconseguirà quan la titulació hagi superat el procés d'acreditació i, a més a més, hagi obtingut la qualificació global "acreditat en progrés d'excel·lència", que és quan la majoria de criteris d'acreditació de la guia corresponent s'assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s'identifiquen nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit.
 • Segell amb distinció, que s'aconseguirà quan una titulació hagi superat l'avaluació de les dimensions addicionals sol·licitades establertes a la guia corresponent. S'afegirà al segell, com a distinció, el nom de la dimensió avaluada.

Abast dels certificats i segells de qualitat

Ni els certificats ni els segells no es poden cedir a altres titulacions o centres que no siguin els que han estat oportunament acreditats i/o certificats, ni tampoc es poden fer extensius ni transferir a unitats o àmbits que no estiguin coberts per l'acreditació i/o la certificació.
No es podrà fer ús dels certificats ni segells quan:

 • El procés d'acreditació s'estigui tramitant, tret que correspongui a un procés de renovació de l'acreditació2 i/o del certificat.
 • No s'hagi superat el procés d'avaluació.
 • En el cas de les titulacions, quan hi hagi hagut una modificació substancial que comporti una nova verificació.
 • S'hagi retirat l'acreditació i/o la certificació de manera temporal o definitiva.
 • Hagi finalitzat la vigència del certificat i/o l'acreditació.
 • No s'utilitzin per a la finalitat per a la qual s'han creat.

Haver obtingut un certificat i un segell no eximeix en cap cas de les garanties i les responsabilitats que corresponguin a les titulacions i/o als centres d'acord amb la legislació vigent, sigui quina sigui la seva certificació i/o acreditació. Així mateix, AQU Catalunya no es farà responsable dels incompliments de la legislació que els afecti.

Vigència

Els segells es podran utilitzar mentre el certificat assignat sigui vigent. Quan el certificat no hagi estat renovat, o bé per causes fonamentades hagi estat retirat, ja no es podrà fer ús dels segells i és responsabilitat de la titulació i/o del centre retirar de manera immediata la seva aplicació en els diferents suports.

És responsabilitat de la titulació i/o del centre fer les actuacions pertinents per conservar vigent el certificat i el segell de qualitat.

Ús

Els segells de qualitat d'AQU Catalunya estan registrats3 a escala europea i, per tant, tenen la protecció legal de la normativa referent a les marques.

Els responsables de les titulacions i dels centres poden fer servir els segells atorgats per AQU Catalunya amb l'objectiu de diferenciar-se o per aconseguir altres finalitats, com per exemple de promoció.

En el cas que s'utilitzi, el segell s'ha de situar a la pàgina web de la titulació i/o del centre i s'ha d'enllaçar a la pàgina web d'AQU Catalunya, on es pot consultar el certificat i tota la informació relativa a aquest certificat.

Els segells s'han d'aplicar de manera clara i honesta respecte de la certificació i/o l'acreditació aconseguida i han d'evitar generar confusió.

Els segells es podran fer servir en productes gràfics i audiovisuals que tinguin com a objectiu promoure el centre certificat i/o la titulació acreditada.

Cal que els segells es reprodueixin respectant la dimensió, els colors, la tipografia i les formes especificades, i que el contingut sigui llegible. No es poden fer adaptacions ni versions dels segells, ni aplicar-los de manera ambigua respecte de la certificació. I, quan s'utilitzin juntament amb altres distincions, la seva posició no ha de quedar relegada a un segon terme.

Es poden aplicar els segells, sempre de manera coherent amb l'abast de l'acreditació i/o la certificació atorgada, a:

 • Informes, fullets, papereria comercial, presentacions, correspondència.
 • Publicitat corporativa, llocs web, correus electrònics, xarxes socials.
 • Rètols, estendards, banderes corporatives.
 • Exposicions o altres elements de difusió.

Vigilància

AQU Catalunya té l'obligació de garantir el bon ús dels segells de qualitat i, en el cas que tingui coneixement de qualsevol ús indegut,4 iniciarà un procediment informatiu, que notificarà al responsable de la titulació i/o del centre afectat per tal que pugui presentar al·legacions (presencialment o per escrit).

El resultat del procés d'audiència pot comportar un advertiment en què es comuniqui per escrit que es respectin les condicions d'ús del segell de qualitat. En els casos en què no s'atenguin els advertiments o siguin de més gravetat, AQU Catalunya iniciarà les actuacions legals que corresponguin i, si escau, posarà els fets en coneixement d'altres organismes o institucions.

 

1 Informe sobre els progressos en matèria de garantia de la qualitat en l'ensenyament superior (Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, 28 de gener de 2014).

2 Aquesta casuística només s'aplicarà després d'haver superat la primera renovació de l'acreditació.

3 En fase de registre.

4 Per ús indegut s'entendrà aquell que incompleixi les condicions aquí fixades, i també aquells altres que poguessin alterar el significat i el valor del segell.

 

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008