74

Setembre 2014

EDITORIAL

No importa la durada, importa la qualitat

Martí Casadesús Fa - Director d'AQU Catalunya

Malgrat que fa força anys que se'n parla, segurament des del mateix dia en què es va aprovar l'actual reial decret de la nova estructura de les titulacions universitàries oficials, ara sembla que va de debò. El Ministeri ja ha posat sobre la taula una proposta de modificació de la durada dels graus, per passar dels 240 ECTS actuals a 180 o, més ben dit, a qualsevol valor entre 180 i 240 ECTS.

No em toca a mi opinar sobre la conveniència i l'oportunitat d'aquest canvi, però sens dubte tot allò que ens alineï més amb Europa hauria de ser millor que el que ens n'allunyi. És cert, però, que un canvi d'aquesta envergadura comportarà molts entrebancs i feina addicional; per exemple, la més que previsible modificació posterior de molts dels màsters, ara per ara programats majoritàriament a 60 ECTS. Però també cal ser conscients del moment.

Ara bé, no s'ha d'amagar la dificultat i el desgast d'implementar un canvi substancial en un entorn clarament no consolidat: amb estudis oferint la titulació de les primeres promocions i amb AQU Catalunya tot just començant l'acreditació de titulacions, el que hauria de ser el darrer pas del marc VSMA. En tot cas, la bona entesa entre universitats i Agència ha de permetre que, en qualsevol circumstància o canvi com els que ens hem acostumat a tenir els darrers anys, es pugui continuar assegurant la qualitat dels títols i que s'imparteixin amb la màxima eficiència.

Si finalment s'acaba aprovant un canvi d'aquesta mena, més enllà que hi hagi l'acord de les universitats o no, que s'introdueixi una certa flexibilitat temporal o no, o que s'incloguin requeriments i limitacions segons els estudis o no, AQU Catalunya ha d'estar preparada per facilitar l'adaptació dels processos actuals d'assegurament de la qualitat a tots els títols que a hores d'ara ja s'estan impartint en un altre format.

Evidentment, els processos d'assegurament de la qualitat han de continuar tenint en compte els interessos generals de la societat, malgrat que la conjuntura sigui canviant. Així, com a principi general, l'única cosa que ha de fer el procés de verificació és assegurar que un futur estudi serà consistent i viable i que assolirà les expectatives dels estudiants i de la resta d'agents interessats.

De la mateixa manera que els plànols d'una casa que s'ha de construir han de garantir que, a més de mantenir-se ferma, hi haurà el mínim necessari per poder-hi viure confortablement, en els programes això es podria resumir en tres aspectes fonamentals: que el títol universitari sigui consistent, que es desplegui mitjançant unes competències i un pla d'estudis de qualitat, i que el centre que l'imparteix demostri capacitat d'obtenir els recursos humans i financers suficients per implantar-lo.

En aquest entorn, sembla lògic que la reducció de la durada d'un títol ja existent hauria d'implicar un procés de verificació més reduït que l'actual, ja simplificat, tot sigui dit, durant el darrer any. Si estàvem preparats per construir una casa de tres-cents metres quadrats, també ho estarem per fer-ne una de dos-cents. Efectivament, però sempre que mantinguem una consistència en la distribució de les habitacions de la casa, és a dir, que no ens quedem sense cuina, per exemple. Així doncs, pel que es pugui produir eventualment, AQU Catalunya ja està preparant un procés de verificació per a aquests casos, centrant-se fonamentalment en l'abast del pla d'estudis resultant i, sobretot, assegurant la qualitat del títol.

Això no treu, però, que, de cara a la societat en general, modificar la durada d'un determinat títol pot semblar inconsistent. Més encara si tenim present que es podria donar el cas que un mateix títol, que ha donat i continuarà donant lloc a unes atribucions professionals molt concretes, podria passar en els darrers cinc cursos d'impartir-se en tres anys a fer-ho en quatre i, a partir d'ara, per exemple, en tres i mig. Sembla difícil d'entendre, però també és veritat que a Europa hi ha múltiples exemples d'un mateix títol amb una durada diferent segons la universitat on s'imparteix dins d'un mateix estat.

Sense cap mena de dubte, la funció d'AQU Catalunya és assegurar la qualitat del títol, independentment de la seva durada. Ja hi estem treballant i estarem a punt per si fos necessari afrontar aquest repte.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008