74

Setembre 2014

OPINIÓ

  • Algunes reflexions sobre els informes
    Aquest conjunt de reflexions i comentaris sobre els informes de les agències de garantia de la qualitat es basa en una presentació, mig seriosa, mig desenfadada i en alguns moments provocativa, que va tenir lloc al seminari d'EQArep el gener de 2014. Són fruit de la meva experiència personal i no representen necessàriament la política ni la pràctica de la QAA.
    Peter Findlay - Director adjunt de la Quality Assurance Agency for Higher Education (Regne Unit)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008