74

Setembre 2014

AQU RECOMANA

  • Transparency of European higher education through public quality assurance reports (EQArep)
    Publicació d'ENQA que es basa en les conclusions del projecte EQArep sobre la transparència de l'educació superior europea a través de la publicació d'informes d'avaluació de la qualitat. S'hi analitzen l'estructura i continguts actuals dels informes d'avaluació publicats per les agències europees de qualitat i les expectatives i demandes dels diferents grups d'interès davant d'aquests informes. També s'hi recullen recomanacions genèriques en línia amb els estàndards i directrius europeus.
  • Education at a Glance 2014: OECD Indicators
    Publicació de l'OCDE que ofereix una gamma d'indicadors rica, comparable i actualitzada d'indicadors d'educació a nivell internacional. Aquests indicadors informen sobre els recursos humans i econòmics destinats a l'educació, com funcionen i evolucionen els sistemes d'educació, i quins són els rendiments de la inversió en educació.
  • The Erasmus Impact Study
    Estudi de la Comissió Europea que té com a objectiu respondre dues qüestions: en primer lloc, s'analitzen els efectes de la mobilitat d'estudiants Erasmus en relació amb els estudis i la millora de les habilitats individuals, l'ocupabilitat i el desenvolupament institucional. En segon lloc, s'examinen els efectes de la formació del programa Erasmus i el seu impacte en la internacionalització de les institucions d'educació superior.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008