75

Novembre 2014

EDITORIAL

Una nova llei per a AQU Catalunya

Josep Joan Moreso Mateos - President d'AQU Catalunya

El 29 d'octubre de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar al Parlament el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Cal dir, però, que la necessitat de reformar AQU Catalunya ja ve de lluny. El 2009 i el 2012, els governs de la Generalitat respectius van impulsar una reforma legislativa que el calendari parlamentari no va permetre concloure. Aquest, doncs, és el tercer cop que s'impulsa la modificació per llei d'aquesta entitat.

M'agradaria, a través d'aquestes línies, explicar per què governs de diferents colors, amb el suport de les diferents direccions d'AQU Catalunya, han vist necessari impulsar-ne la reforma. Abans cal explicar que és la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) de l'any 2003 la que regula AQU Catalunya. En aquests gairebé dotze anys de vigència de la LUC han succeït dos esdeveniments que han tingut un gran impacte a l'Agència.

El primer és l'aprovació, l'any 2005, per part dels ministres responsables de l'educació superior a Europa, dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior. Aquests estàndards recullen els principis d'actuació i els criteris que han de guiar les institucions d'educació superior i les agències en matèria d'assegurament de la qualitat per ser reconegudes en l'àmbit europeu, per la qual cosa són avaluades de forma cíclica per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Les dues avaluacions realitzades per ENQA a AQU Catalunya han suggerit l'impuls de reformes a l'Agència, per tal d'obrir el Consell de Direcció als estudiants i també per perfeccionar el procés de nomenament dels presidents i membres d'algunes comissions d'avaluació a fi de reforçar-ne la independència.

I el segon és la nova ordenació de les titulacions universitàries oficials, a partir del 2007 i el 2010, que AQU Catalunya està garantint per mitjà del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA). Aquest model requereix una flexibilitat més gran pel que fa a l'estructura que actualment la LUC atorga a l'Agència.

La proposta que ha fet el Govern de la Generalitat de Catalunya és un bon punt de partida, perquè gairebé tots els grups parlamentaris van rebutjar les dues esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular i Ciutadans. Cal dir, però, que, malgrat aquestes esmenes, tots els partits en les seves intervencions van fer un reconeixement explícit a la bona tasca duta a terme per AQU Catalunya durant tots aquests anys. I això, per a nosaltres, és tot un valor que cal preservar i comporta una gran responsabilitat.

Els reptes que l'Agència té per endavant no són menors. Tot just l'any 2014 hem desplegat completament el Marc VSMA i hem iniciat els processos d'acreditació de les titulacions. Aquest procés, que veurà la seva plenitud el 2015 i el 2016, s'ha fet amb una clara restricció pressupostària, però sense renunciar a la millora contínua que suposa per al sistema universitari català. En paral·lel, s'han executat les activitats d'avaluació del professorat universitari, que han anat incorporant millores tecnològiques per fer-les més eficients, i també de revisió de criteris per articular una millor transició entre categories de professorat. I, per si això no fos prou, amb els recursos disponibles s'han continuat impulsant activitats de generació de coneixement, com són l'enquesta d'inserció laboral als graduats universitaris o la participació en projectes internacionals. I això ho fem perquè, si les activitats que realitzem no tenen retorn al sistema universitari català, creiem que no estarem fent prou bé la nostra feina.

Per tant, l'Agència necessita una nova llei, una llei que ens permeti:

  • Ampliar les funcions d'AQU Catalunya, per mantenir-la al mateix nivell que les altres agències d'assegurament extern de la qualitat referents en l'àmbit internacional.
  • Simplificar i dotar de més flexibilitat la nostra estructura interna, amb l'objectiu de:
  1. Situar l'acreditació de les titulacions de grau, màster i doctorat en l'epicentre dels processos d'avaluació.
  2. Donar més consistència a l'articulació del procés d'acreditació del professorat, per tal de garantir més coherència en l'avaluació de la carrera acadèmica.
  3. Fer-la més eficient.

En resum, hauríem de disposar d'una nova llei, perquè una agència forta i reconeguda a Europa és un instrument que el sistema universitari català necessita per situar-se a escala global. I el 2016-2017 AQU Catalunya es tornarà a avaluar internacionalment, i hem de poder demostrar que hem incorporat les recomanacions fetes en les avaluacions anteriors i que hem pogut treballar amb la mateixa exigència i rigor de sempre, sense oblidar el nostre objectiu: la millora del sistema universitari català.

Esperem que aquest cop el calendari i el treball parlamentaris permetin que s'aprovi, finalment, una bona llei per a AQU Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008