75

Novembre 2014

OPINIÓ

  • Balanç de l'activitat de la CAR després d'onze anys
    L'activitat desenvolupada per la CAR ha estat molt important per a l'Agència i per al sistema universitari català, ja que suposa una garantia de qualitat de les persones que poden ser contractades com a professorat. En total, hi ha hagut 21 convocatòries, amb un nombre de sol·licituds de 6.283, de les quals el 77,8% corresponen a recerca i el 22,2% restant a recerca avançada. El 55% de les sol·licituds d'emissió d'acreditacions de recerca i el 59% de les de recerca avançada han estat resoltes favorablement.
    Joan Rodés Teixidor - President de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya del 2003 al 2014
  • Balanç de l'activitat de la CLiC després d'onze anys
    El caràcter interdisciplinari de la CLiC ha representat una oportunitat única per generar un espai obert i plural de reflexió que ha afavorit l'intercanvi de punts de vista, la contrastació de sensibilitats no necessàriament uniformes davant dels problemes, la possibilitat, en definitiva, de compartir bones pràctiques i d'aprendre els uns dels altres a fer-ho millor. D'aquests debats, se n'han derivat aportacions valuoses que afecten les diferents dimensions –experiència investigadora, formació acadèmica i activitat docent– que es tenen en compte en l'avaluació.
    Maria Lluïsa Hernanz Carbó - Presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya del 2005 al 2014
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008