75

Novembre 2014

OPINIÓ

Balanç de l'activitat de la CAR després d'onze anys

Joan Rodés Teixidor - President de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya del 2003 al 2014

És en el moment de deixar de ser el president de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya quan es pot analitzar el que ha representat fins ara per a l'Agència. El conseller Andreu Mas-Colell va creure oportú que jo fos el primer president de la CAR. Des d'aleshores han passat onze anys i cal dir que, al meu entendre, la feina feta per la Comissió durant tots aquests anys ha estat excel·lent.

La CAR es va constituir el 2 d'abril de 2003 en compliment dels articles 146 i 147 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i té les competències següents:

  • L'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada prèvies a la contractació, per part de les universitats, de professorat agregat i catedràtic, respectivament.
  • L'avaluació dels sexennis de recerca, és a dir, de l'activitat desenvolupada pels investigadors, i la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador (PDI), funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius.
  • L'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats privades.

El plenari de la CAR es compon de 21 membres: el president o la presidenta, quatre persones designades per la persona titular del departament competent en matèria d'universitats i setze persones designades pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya, a proposta del president o la presidenta de la Comissió. Per a l'exercici de les seves funcions, té dotze comissions específiques: sis per a l'acreditació de la recerca (agregats) i sis més per a la recerca avançada (catedràtics), per àmbits de coneixement (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura).

En el transcurs d'aquests anys, en algun moment han format part de la CAR i les seves comissions específiques gairebé 300 experts, la majoria del sistema universitari català.

Vull destacar, durant aquest període, les actuacions següents de la CAR:

  • L'establiment dels criteris generals per a l'emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada, de l'avaluació dels mèrits de recerca del PDI funcionari i contractat i també del PDI de les universitats privades (sexennis).
  • L'establiment del procediment general per a l'emissió de les acreditacions i l'avaluació dels sexennis i l'establiment de les convocatòries públiques.
  • La constitució de comissions específiques per àmbits, encarregades de la redacció dels criteris específics i de l'avaluació de les sol·licituds.
  • La resolució dels recursos d'alçada que s'han interposat contra les decisions de les comissions específiques de la CAR.

L'activitat desenvolupada per la CAR ha estat molt important per a l'Agència i per al sistema universitari català, ja que suposa una garantia de qualitat de les persones que poden ser contractades com a professorat. En total, hi ha hagut 21 convocatòries, amb un nombre de sol·licituds de 6.283, de les quals el 77,8% corresponen a recerca i el 22,2% restant a recerca avançada. El 55% de les sol·licituds d'emissió d'acreditacions de recerca i el 59% de les de recerca avançada han estat resoltes favorablement. Si bé aquesta ha estat la tasca més important que ha desenvolupat la CAR en aquest període, cal destacar la rellevància que ha agafat més recentment l'avaluació dels sexennis del professorat de les universitats catalanes.

Les reunions periòdiques de la CAR es fan aproximadament cada sis mesos. Darrerament també s'ha dut a terme la tasca de l'avaluació prèvia de les sol·licituds del programa Serra Húnter. El que puc assegurar és que l'activitat de la CAR ha estat extensa, excel·lent i molt participativa. En el transcurs del temps s'han anat millorant d'una manera apropiada els criteris d'avaluació que figuren al web de l'Agència.

Per acabar, cal que digui que el suport que hem tingut de tota l'estructura d'AQU Catalunya ha estat excel·lent. Em veig obligat a agrair públicament el suport del cap de l'Àrea de Professorat i Recerca, Esteve Arboix, del seu predecessor, Josep Manel Torres, de totes les persones que formen part de l'Àrea de Professorat i Recerca, i també de les que, per la tasca de desenvolupen a l'Agència, participen en més o menys grau en les activitats d'avaluació del professorat. Durant tots aquests anys he tingut l'oportunitat de contrastar criteris i conceptes amb tots els presidents i directors que hi ha hagut. Per a tots ells tan sols tinc paraules d'agraïment.

Cal indicar també que tots els consellers responsables d'universitats han donat suport a la CAR durant tots aquests anys. El futur de la CAR està plenament assegurat amb el nou president, Lluís Torner, i amb el desenvolupament, espero, del programa Serra Húnter.

Moltes gràcies.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008